Transmuralis realiseert haar doelstellingen door:

  1. het vervullen van de taken en activiteiten zoals opgenomen in een jaarlijks op te stellen jaarplan;
  2. het bieden van een concreet gemeenschappelijk aanspreekpunt voor transmurale zorg in de regio;
  3. het initiëren en begeleiden van transmurale projecten;
  4. het zorg dragen voor onderlinge afstemming van transmurale initiatieven in de regio;
  5. het bieden van overzicht en informatie over lopende en afgesloten transmurale projecten en ontwikkelde protocollen;
  6. het bieden van ondersteuning bij implementatie van transmurale projecten in de regio;
  7. het ontwikkelen en implementeren van middelen ter borging van afgesloten en nog te ontwikkelen transmurale projecten in de regio;
  8. de raadpleging van direct en indirect belanghebbenden bij de stichting respectievelijk de moederinstellingen inzake door hen ervaren en/of gesignaleerde knelpunten binnen de transmurale zorg in de regio Zuid-Holland-Noord;, alsmede over het oplossen daarvan
  9. alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Deelname aan programma's, netwerken of activiteiten van Transmuralis

De programma's, netwerken en activiteiten die zijn ondergebracht bij Transmuralis, zijn:

1. Programma Regioplan ZHN
2. Programma Acute Zorg ZHN
3. Netwerk Dementie
4. Netwerk Palliatieve zorg
5. Netwerk CVA
6. Centrum voor Levensvragen
7. Enkelvoudige projecten:
     - Project Respijtzorg
     - Project Klein leed, grote consequenties
     - Jaarlijkse monitoring Warme Overdracht Ziekenhuis naar thuissituatie

Netwerken
Op dit moment begeleidt en ondersteunt Transmuralis de netwerken Dementie, Palliatieve zorg en CVA. Zorgorganisaties kunnen deelnemer worden van een of meerdere netwerken (en daarmee van Transmuralis) als zij voldoen aan de toelatingscriteria zoals opgenomen in ons Deelnemersreglement. Deelnemers van Transmuralis kunnen participeren in verschillende (zorginhoudelijke) werkgroepen en projecten, kunnen beschikken over door ons ontwikkelde tools en best-practices en kunnen  met andere zorgorganisaties samenwerkingsafspraken maken om de kwaliteit van de transmurale zorg in de regio te verbeteren. Daarnaast bieden de netwerken inspiratiebijeenkomsten, kennisuitwisseling, scholingen en diverse vormen van informatievoorziening (learning community).