Feature Image

Voorwoord nieuwsbrief november

De gebundelde plannen van Transmuralis hebben met succes de zogeheten snelle toets doorlopen van zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis.

Dit is een belangrijke mijlpaal om de uitdagingen in de regio Zuid-Holland Noord aan te kunnen gaan, zoals de sterk toenemende zorgvraag als gevolg van bevolkingsgroei, arbeidsmarktspanning en oplopende wachttijden bij onder meer de GGZ, ziekenhuizen en verpleegzorg.

De goedgekeurde snelle toets is een regiobreed plan dat 6 thema’s omvat en een fundament van 3 onderwerpen heeft die randvoorwaardelijk zijn. In totaal betreft het circa 12 plannen die tot concrete plannen van aanpak, zogenaamde transformatieplannen, uitgewerkt gaan worden. In onze regio werken we al jaren intensief samen met zorginstellingen in de regio en met Zorg en Zekerheid. Dit heeft enorm bijgedragen aan het opstellen van deze gebundelde snelle toets.

De eerste Stuurgroep IZA

Op 25 oktober heeft de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep IZA plaatsgevonden. De Stuurgroep IZA is het regionaal bestuurlijk overleg van zorgpartijen (Transmuralis), Zorg en Zekerheid en 3 wethouders namens de mandaatstructuur van de gemeenten in het kader van IZA. Zoals een van de bestuurders zei: ‘Het is bijzonder om in deze setting bij elkaar te zitten’.

De Stuurgroep IZA heeft als taak het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en monitoren van het regioplan en daarmee het realiseren van de hierin beschreven prioritaire transformatieopgaven. De eerste opgave voor de Stuurgroep IZA is het goedkeuren van het regioplan dat voor 1 januari 2024 gereed dient te zijn.

Netwerk specifiek nieuws

Bij het netwerk Palliatieve zorg kunt u o.a. over de eerste uitkomsten lezen van de bijeenkomsten In gesprek met de Burger die we vanuit het netwerk de afgelopen twee jaar in onze regio hebben ondersteund. Vanuit het netwerk Dementie zijn samen met Marente, ActiVite en Topaz de afgelopen twee jaar de handen ineengeslagen om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft o.a. geleid tot nieuwe voorlichtingsproducten voor jonge mensen met dementie.

Afscheid bestuursvoorzitter Transmuralis

Wij danken Lia de Jongh heel hartelijk voor haar tomeloze inzet de afgelopen 4 jaar als bestuursvoorzitter van Transmuralis. Onder haar leiding is Transmuralis verder gegroeid en hebben we een steeds grotere betekenis in de regio gekregen bij de regionale samenwerking.