Feature Image

Voortgang thema Mentaal welbevinden

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn we vol energie aan de slag gegaan met de opgave waar we voor staan: zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De benoemde onderwerpen vanuit het IZA voor de GGZ zijn: 

  • Cruciale GGZ
  • Verbeteren transparantie en vermindering van de wachtlijsten
  • Verbinding met huisartsen en het sociaal domein: mentaal welbevindencentra
  • Acute GGZ

Eén van de centrale opgaven waar we voor staan in de GGZ is om de zeer specialistische zorg voor mensen met complexe psychische problemen beschikbaar te houden. Als eerste stap daarin hebben we vanuit het IZA de opdracht gekregen het gesprek met relevante partners te voeren over welke cruciale zorg we in de regio hebben. Op 12 juni heeft dit gesprek plaatsgevonden.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat op dit moment de gehele GGZ-zorg in de regio dusdanig onder druk staat dat het voor sommige partijen in het veld onmogelijk is om bepaalde zorg aan te wijzen als cruciaal. Met name de huisartsen geven aan dat ook de zorg die logistiek en inhoudelijk minder complex is, essentieel is om de zorg die wel complex is toegankelijk te houden en om gezondheidsschade te voorkomen. Kortom, alle (GGZ)-zorg is cruciaal voor een goedlopende keten. Deze keten zit nu vast; er is veel meer verbinding en samenwerking nodig tussen
huisartsen – GGZ – het sociaal domein.

De bijeenkomst op 12 juni werd ook meteen als aftrap gezien voor de andere onderwerpen in het Integraal Zorgakkoord. Tijdens deze bijeenkomst is daarom gesproken over het vervolg van deze onderwerpen: 

  • het verbeteren van de samenwerking GGZ-huisartsen-sociaal domein, waarbij in het IZA wordt gesproken over mentaal welbevindencentra
  • v.w.b. de wachtlijsten en de daarbij horende capaciteitsproblemen is een mogelijke oplossing: het beter op- en afschalen van GGZ-cliënten. Hier gaat met betrokkenen een verdiepingsslag op gemaakt worden
  • het onderdeel Acute GGZ wordt meegenomen binnen het thema Acute Zorg

Voor vragen m.b.t. dit thema kunt u contact opnemen met Riem Abdel Wahed, projectleider a.i. Transmuralis.

Bestuurlijk trekker: Sam Schoch (Rivierduinen)
Coördinatie en ondersteuning: Transmuralis