Feature Image

Voortgang thema Kwetsbare Ouderen

De enerzijds sterke vergrijzing in onze regio en het anderzijds toenemende tekort aan zorgmedewerkers betekent dat bij ongewijzigd beleid de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de ouderenzorg in de toekomst in de regio ernstig onder druk komt te staan.

Vandaar dat het onderwerp Kwetsbare Ouderen een belangrijk thema is. Om geen zaken dubbel te doen en vooral ook om goed samen te werken is voor dit thema samenwerking gezocht met AVANT (de regionale vereniging van aanbieders van verpleging, verzorging en wijkverpleging Zuid-Holland Noord). Hiertoe is een Stuurgroep opgericht, waar naast een bestuurlijke afvaardiging van AVANT ook een afvaardiging uit de eerstelijn, ziekenhuis en gemeenten aan deelnemen.

De stuurgroep heeft als ambitie geformuleerd dat:

  1. Alle kwetsbare ouderen, ook met complexe problematiek, goed en verantwoord thuis kunnen blijven wonen
  2. Er tijdig juiste ondersteuning wordt geleverd, waardoor crisissituaties zoveel mogelijk worden voorkomen
  3. De kwetsbare oudere in staat wordt gesteld om zelf zoveel mogelijk de regie te behouden.

Vanuit de Stuurgroep is een aantal initiatieven benoemd die nu verder worden uitgewerkt. Om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, wordt een pilot Sociale Benadering van Dementie voorbereid. De Sociale Benadering Dementie gaat uit van het principe dat mensen met dementie meer zijn dan hun ziekte. Een goede afstemming tussen het sociale, psychologische en medische domein is hierbij noodzakelijk.

Ook is recent een werkgroep gestart die zich richt op het zoveel mogelijk voorkomen van crisissituaties. Hierbij wordt ook kennis genomen van best practices elders en of dit ook voor onze regio geschikt zou kunnen zijn. Tevens wordt vanuit gemeenten en Rijn & Duin een werkgroep geformeerd om te komen tot een regionaal ketenpad valpreventie. Valpreventie is een van de 5 ketenaanpakken die vanuit het IZA moet worden ingericht.

Vanuit de gemeenten is het initiatief genomen om in het kader van bewustwording en meer ‘omzien naar elkaar’ ouderendebatten in de wijk te gaan organiseren.

Bestuurlijk trekker: Lia de Jongh (Topaz)
Coördinatie en ondersteuning: Transmuralis