Feature Image

Voortgang opstellen regioplan IZA ZHN

Het regioplan IZA ZHN versie 1.0 is voor het einde van het jaar gereed.

Vanaf dan is het plan in te zien op de website: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regio/regiobeelden. Vaststelling van het regioplan vindt plaats in de Stuurgroep IZA, waar wethouders namens de 13 gemeenten, Zorg en Zekerheid en Transmuralis bestuurlijk vertegenwoordigd zijn.

Bij het opstellen van het regioplan zijn vele partijen betrokken. Door gebruik te maken van verschillende overlegtafels en het organiseren van digitale input- en feedbackrondes is geprobeerd om zoveel mogelijk stakeholders en professionals actief te betrekken bij de ontwikkeling van het regioplan. Ook de inwoners in de regio betrekken we hierbij. Hiertoe heeft 7 december jl. een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. We willen hier in het voorjaar van 2024 een vervolg aan geven en de samenwerking met inwoners, in het kader van regioplan, nader vorm geven. Het is belangrijk om de urgentie en bewustwording, over de komende veranderingen in welzijn en zorg, te benadrukken bij inwoners en hen te betrekken bij de oplossingsrichtingen. De komende veranderingen in welzijn en zorg gaan ons allemaal aan, dus óók de inwoners. Een gezonde regio maken we samen!

In versie 1.0 van het regioplan IZA ZHN zijn de grote lijnen uitgewerkt, maar daarmee zijn we er nog niet. De ontwikkeling loopt nog door. Enkele onderdelen, zoals de thematische actielijnen, het monitoringsplan, de resultaatafspraken en in het verlengde daarvan de uitwerking van de werkagenda vragen meer tijd. Met de opdrachtgevers (Zorg en Zekerheid en gemeenten) is afgesproken dat bovengenoemde onderdelen in het voorjaar verder worden uitgewerkt. We streven ernaar uiterlijk 1 april 2024 een nader uitgewerkte versie van het regioplan op te leveren (versie 2.0).