Feature Image

Update Zorgcoördinatievoorziening ZHN

Het is al weer enige tijd geleden dat we vanuit het thema Acute Zorg nieuws hebben gemeld. Echter, we hebben niet stil gezeten en er is veel activiteit gaande. 

Het afgelopen jaar zijn in de doorontwikkeling zorgcoördinatie mooie resultaten behaald, zoals de start en implementatie van enkele multidisciplinaire zorgpaden HAP-REBOZ (Bloedneus, Diabetesontregeld, Blaaskatheter en Vallen). Daarnaast hebben Huisartsenposten De Limes, Huisartsenposten Midden-Holland (HAP MD) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) een convenant ondertekend waarin de samenwerkingsafspraken zijn beschreven.

Ter herinnering: In ROAZ-West verband is in het najaar 2023 besloten dat voor Zorgcoördinatie het subregio niveau de basis is en dat daar de doorontwikkeling plaats dient te vinden. Zuid-Holland Noord is dan één van de vijf subregio’s van het ROAZ West. Tezamen met de andere subregio’s wordt daarnaast wel onderzocht of er aspecten op ROAZ-niveau gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Aan de thematafel Acute Zorg, waar de bestuurders van de verschillende acute ketens zitting hebben, is recent de visie op zorgcoördinatie vastgesteld. Vervolgens is de uitwerking verder opgepakt, waarbij we een drietal trajecten onderscheiden:
1. Zorgcoördinatievoorziening voor de burgers
2. Zorgpad ‘Acute GGZ’, wat we samen doen met onze zusterorganisatie Gedeelde Zorg van de regio Midden-Holland en Rivierduinen
3. Digitale gegevens inzage en uitwisseling tussen de verschillende acute ketens

Ad 1. Zorgcoördinatie voor de burgers
Met ondersteuning van bureau IG&H werken we met een kernteam, bestaande uit afvaardiging HAP, RAV, REBOZ, Zorg en Zekerheid en Transmuralis initiatieven uit die leiden tot een zorgcoördinatievoorziening voor burgers waar burgers direct de juiste zorg door de juiste zorgverlener krijgen. In een paar werksessies met alle betrokkenen valideren we de initiatieven, de businesscase en de te verwachten uitkomsten.

Ad 2. Zorgpad ‘Acute GGZ’
De reden dat we hiervoor een apart traject zijn gestart heeft te maken met dat Rivierduinen zowel in Zuid-Holland Noord als in Midden-Holland werkzaam is. We hebben de krachten gebundeld en samen met beide huisartsenposten (De Limes en Midden-Holland) en de RAV een nieuw zorgpad ‘Acute GGZ’ ontworpen.  Om dit nieuwe zorgpad te realiseren zijn meerdere initiatieven nodig op het vlak van:

  • voorkomen Acute GGZ-zorg
  • samenwerken bij acute GGZ problematiek
  • scholing en communicatie

In een aantal werksessies werken we de initiatieven uit, inclusief een businescase, KPI’s en het implementatieplan.

Ad 3. Digitale gegevens inzage en uitwisseling tussen de verschillende acute ketens
Het doel hierbij is zoveel mogelijk van de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg implementeren. Sleutelnet zal het transformatieplan hiervoor opstellen.