Feature Image

Update doorontwikkeling van de Zorgcoördinatievoorziening ZHN en het Regionaal aanmeldpunt

Onlangs zijn we gestart met het opstellen van de meest voorkomende zorgpaden om direct de juiste professional toe te kunnen wijzen voor iedere patiënt.

In besprekingen met de triagisten en de regie-arts worden ontwikkelde zorgpaden van elders getoetst in hoeverre zij ook toepasbaar zijn in onze situatie. V.w.b. de discussie over hoeveel zorgcoördinatiecentra er in de ROAZ-West regio dienen te komen is het bureau TwijnstraGudde ingehuurd om hierover, na de zomer, een advies uit te brengen.

Terugblik activiteiten Regionaal aanmeldpunt
In mei jl. heeft het bestuurdersoverleg plaatsgevonden waarin de eindrapportage van 2022 met aanbevelingen voor verbeteringen voor 2023 is besproken. Eén van de grote pijlers, die het projectteam de komende tijd gaat onderzoeken, is hoe we met de beschikbare capaciteit het beste de Eerstelijnsverblijfzorg (ELV-zorg) kunnen organiseren in de regio op basis van vraag en aanbod. Verder gaan we met verschillende verwijzers in gesprek om oplossingen te vinden voor veelvoorkomende knelpunten binnen het werkproces.