Feature Image

Routekaart dementie 2.0 in ontwikkeling

In de vorige nieuwsbrief hebben we uw feedback gevraagd over de routekaart dementie. Inmiddels heeft de werkgroep tientallen reacties ontvangen, die zij zullen gebruiken bij de doorontwikkeling van de routekaart.

Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat het merendeel van de betrokken zorgprofessionals reeds bekend is met de routekaart. Het gebruik ervan wordt over het algemeen als waardevol en gebruiksvriendelijk ervaren. Als verbeterpunten werden het aanpassen van de afspraken rondom crisisbeoordelingen en het toevoegen van de palliatieve fase genoemd. Deze aandachtspunten zullen worden verwerkt in de nieuwe editie van de routekaart. Ook wordt er opnieuw kritisch gekeken naar kleurgebruik en vormgeving van het instrument.

De nieuwe versie van de routekaart dementie wordt in het derde kwartaal van 2023 verwacht. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van publicatie.