Feature Image

Ontwikkeling regioplan Integraal Zorgakkoord ZHN

Ruim een half jaar geleden hebben we een start gemaakt met de uitwerking van het regioplan en bijbehorende transformatieplannen.

Hoe zat het ook alweer precies, hoe krijgt de onderlinge samenwerking vorm en waar staan we nu? We praten u graag bij.

Regioplan: hoe zat het ook alweer precies?
Najaar 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Het doel is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Iedere regio moet als onderdeel van het IZA een zogenoemd regioplan opstellen. In de regio Zuid-Holland Noord is het opstellen van dit regioplan belegd bij Transmuralis. Landelijk is besloten dat het regioplan 31 december 2023 af moet zijn, waarna het gepubliceerd wordt op de website dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Maar voordat we zover zijn, worden er nog flinke stappen gezet.

Eind vorig jaar is een belangrijke eerste stap gezet met het opleveren van een contourenplan en daarbinnen het benoemen van de prioritaire thema’s. In vervolg hierop is begin dit jaar een start gemaakt met de uitwerking van de eerste vier thema’s: Acute zorg, (Kwetsbare) ouderen, Coördinatie & capaciteit en Chronische aandoeningen. Vanaf mei is ook begonnen met de uitwerking van de thema’s Mentaal welbevinden en Leefstijl en positieve gezondheid. Recent heeft ook een eerste gesprek plaatsgevonden met ZWConnect over het thema Arbeidsmarkt.

Onderlinge samenwerking en afstemming: hoe doen we dat?
Om te beginnen is voor ieder thema vanuit het Transmuralisbestuur een bestuurlijk trekker aangewezen. Vervolgens is per thema een projectgroep samengesteld met daarin vertegenwoordigers van verschillende organisaties, passend bij het betreffende thema. De ervaring leert dat de samenstelling van de verschillende projectgroepen zich veelal vormt gedurende de tijd en mede afhankelijk is van de inhoudelijke uitwerking. Ook kijken we nadrukkelijk hoe burgers/cliënten/patiënten te betrekken bij de uitwerking van de plannen. Omdat verschillende thema’s aan elkaar raken, is onderlinge afstemming essentieel. Hiervoor maken we gebruik van zogenoemde linking-pins, wat inhoud dat sommige vertegenwoordigers in meerdere projectgroepen participeren. Ook de Regionale Beleidsgroep vervult een belangrijke rol in die onderlinge informatievoorziening, afstemming en samenwerking. Deze groep, bestaande uit vertegenwoordigers van dezelfde organisaties als zijnde lid van het bestuur van Transmuralis, vormt een belangrijke schakel tussen de bestuurlijke laag en de werkvloer.

Van plannen maken naar planning: waar staan we nu?
Voor alle hiervoor genoemde thema’s is een zogenoemde Snelle toets in voorbereiding. Voor onderdelen van de thema’s Acute zorg en Chronische aandoeningen worden twee afzonderlijke Snelle toetsen ingediend. Streven is om dit in de zomer te doen. De thema’s (Kwetsbare) ouderen Coördinatie & capaciteit, Mentaal welbevinden en Leefstijl en Positieve gezondheid worden in de vorm van een gebundelde Snelle toets ingediend. Dit staat gepland voor net na de zomer. Goedkeuring van een Snelle toets dient als startsein voor de nadere uitwerking van een transformatieplan.

Regioplan, Transformatieplan, Snelle toets: wat houden deze termen in?

Regioplan

Gebaseerd op het regiobeeld beschrijft het regioplan de grootste knelpunten, oftewel de centrale thema’s. Daarnaast dient in het plan te worden beschreven welke partijen met welke opgaven aan de slag gaan en op welke schaal. Aangevuld met bijbehorende resultaatafspraken, hoe hierop te sturen en de voortgang inzichtelijk maken.

Transformatieplan

Allereerst brengen we de huidige situatie per thema in kaart. Daarvoor maken we onder meer gebruik van het regiobeeld Zuid-Holland Noord, aangevuld met andere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Vervolgens bepalen we wat de stip op de horizon is: waar willen we naartoe? Wat willen we realiseren? Wat is de gewenst situatie? Daarna beschrijven we gedetailleerd, in een zogenaamd transformatieplan, wat we nodig hebben om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Dat plan dienen we in bij de zorgverzekeraar en is een aanvraag van financiële middelen. Voordat we de transformatieplannen indienen worden ze uitvoerig besproken en geaccordeerd door álle betrokkenen. De veranderingen die we in de regio willen doorvoeren zijn aanzienlijk, dus draagvlak is essentieel.

Snelle toets

Voordat we het transformatieplan in mogen dienen moeten we eerst een zogenaamde ‘Snelle toets’ aanleveren bij de zorgverzekeraar. Dit is een grove uitwerking van het transformatieplan. Als de Snelle toets akkoord is bevonden door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en mede-beoordelaar Zilveren Kruis, starten we met de verdere uitwerking van het transformatieplan.


Blijf goed aangehaakt
We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in de aankomende maanden. Heeft u, in de tussentijd, vragen dan kunt u contact opnemen met Manon Hekman, programma coördinator Regioplan IZA ZHN.