Feature Image

Netwerk Dementie ZHN start met twee maatwerktrajecten

Het netwerk dementie Zuid-Holland Noord van Transmuralis heeft twee maatwerktrajectaanvragen ingediend. Het netwerk gaat aan de slag met Doorontwikkeling casemanagement dementie en het Regionaal Zorgpad en -programma Dementie op jonge leeftijd.

Aanleiding Doorontwikkeling casemanagement dementie
Momenteel is casemanagement dementie goed geborgd in de regio. Er is voor alle mensen met dementie een casemanager beschikbaar en deze wordt ook veelal ingezet. Een aantal onderliggende aanbevelingen vanuit de Zorgstandaard dementie zijn echter nog niet eenduidig ingevoerd binnen de regio. Denk hierbij aan:

  • Onafhankelijke inzet van de casemanagers dementie
  • Inzet voorafgaand / gedurende het diagnostiektraject
  • Termijn en minimale frequentie bezoeken van een casemanager dementie
  • Warme overdracht bij opname

Plan van aanpak en doelstellingen
Om de resultaten te bewerkstellingen worden er in 2024 drie werksessies met casemanagers dementie georganiseerd. De ondersteuning vanuit het maatwerktraject richt zich met name op het organiseren, vormgeven en verslagleggen van deze grootschalige bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben enerzijds als doel te komen tot gedragen werkafspraken, anderzijds zijn ze van belang om de casemanagers mee te nemen in hun veranderingen in hun functie veroorzaakt door het toenemende aantal mensen met dementie en een hogere complexiteit in zorgvragen in de thuissituatie.

Aanleiding Regionaal Zorgpad en -programma Dementie op jonge leeftijd
Met dit traject wil de regio de samenhang en kwaliteit van zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun mantelzorgers verbeteren door het optimaal benutten van gespecialiseerde kennis en het intensiveren van de domein overstijgende samenwerking.

Plan van aanpak en doelstellingen
In 2022 is er in de regio een Klantreis uitgevoerd naar de ervaringen van mensen met dementie op jonge leeftijd en hun mantelzorgers. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat ondersteuning en zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd specifieke expertise en een eenduidige manier van werken vraagt. Een regionaal zorgpad/ -programma waarin het aanbod, de samenhang, de inhoud en de kwaliteit van de zorg beschreven staat, zou hiervoor wenselijk zijn. Dit regionale zorgpad/- programma heeft als doel tot een eenduidige manier van werken te komen, beter domein overstijgend samen te werken en de kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd te verbeteren. Te denken valt aan afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning door gespecialiseerde casemanagers. Daarnaast is nog geen vaste overlegstructuur (netwerkvorming) tussen de gespecialiseerde zorgaanbieders in de regio. Het formaliseren van samenwerkingsafspraken en een netwerk vormt ook een onderdeel van dit project.

Meer informatie
Voor meer informatie en het inzien van de aanvragen kunt u terecht op de webpagina Maatwerktrajecten van Dementie Netwerk Nederland (DNN).