Feature Image

Laatste nieuws ontwikkelingen regioplan

De ontwikkelingen rondom het Regioplan Zuid-Holland Noord beginnen in een versnelling te komen. Dat is niet voor niets, want 31 december 2023 moet het regioplan af zijn.

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot de werkstructuur zoals die is vormgegeven en de in voorbereiding zijnde snelle toets.

Werkstructuur
Voor wat betreft het IZA zijn zorgverzekeraar, gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Het opstellen van het regioplan IZA voor Zuid-Holland Noord is belegd bij Transmuralis.

Vanuit de mandaatstructuur van de gemeenten in het kader van IZA vormen de 3 wethouders met regionaal portefeuillehouderschap op de onderdelen GGZ, Preventie en Ouderen samen met de bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid en het Algemeen Bestuur van Transmuralis de Stuurgroep IZA. De Stuurgroep IZA heeft als taak het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en monitoren van het regioplan en daarmee het realiseren van de hierin beschreven prioritaire transformatieopgaven. Eind oktober vindt de eerste stuurgroepvergadering plaats.

In het verlengde van de bestuurlijke verankering is ook het programmateam IZA, bestaande uit vertegenwoordigers van Zorg en Zekerheid en Transmuralis, uitgebreid met een afvaardiging vanuit de regiegemeente voor de regio ZHN (Leiden). Bij de centrale thema’s van het regioplan waar gemeenten een rol hebben, vindt er nauwe afstemming plaats tussen de regiotafels (preventie, kwetsbare ouderen) en de aansluitende thematische projectgroepen over wie, wat doet en/of vindt er integratie plaats. Zo is de Regiotafel GGZ recent samengevoegd met de thematische projectgroep Mentaal welbevinden.

Stand van zaken indiening snelle toets
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u al over de zogenoemde snelle toets. Een belangrijke eerste stap in de procedure. Goedkeuring van zo’n snelle toets is nodig om verderop in de tijd een uitgewerkt transformatieplan en bijbehorende aanvraag van financiële middelen in te mogen dienen. In afstemming met Zorg en Zekerheid hebben we ervoor gekozen om een gebundelde snelle toets in te dienen, waarbij de centrale thema’s van het regioplan in één aanvraag worden gecombineerd. De snelle toets is in concept klaar en door Zorg en Zekerheid van feedback voorzien. We streven ernaar, met behulp van deze feedback, zo snel mogelijk tot een definitieve versie te komen, om deze daarna formeel te kunnen indienen en te laten beoordelen.

Blijf goed aangehaakt
We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in de aankomende maanden. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u contact opnemen met Manon Hekman, Programmacoördinator Regioplan IZA ZHN via manonhekman@transmuralis.nl.