Feature Image

Laatste nieuws ontwikkeling Regioplan en transformatieplannen

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde transformatieplannen en het Regioplan IZA Zuid-Holland Noord.

Goedkeuring snelle toets

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u al over de zogenoemde gebundelde snelle toets. Dit is een regiobreed plan dat in totaal 6 thema’s omvat, met per thema één of meerdere deelplannen. Het fundament van het plan bevat daarnaast nog 3 randvoorwaardelijke thema’s. De hoofdlijnen van onze plannen zijn beoordeeld door Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis, de 1e en 2e zorgverzekeraar in onze regio. De gebundelde snelle toets is goedgekeurd, een belangrijke mijlpaal! Goedkeuring betekent ‘groen licht’ om de individuele plannen nader uit te werken. Daarvoor zullen we ook dankbaar gebruikmaken van de adviezen en aandachtspunten die beide verzekeraars ons hebben meegegeven. Een volgende stap is het indienen van uitgewerkte transformatieplannen, inclusief bijbehorende aanvraag van financiële middelen.

NB: Voor de licht gekleurde blokken (sociale benadering Dementie, Valpreventie, Virtueel Centrum, masterplan Welzijn op Recept) gaat financiering buiten deze gebundelde toets aangevraagd worden.

Ontwikkeling regioplan

Parallel aan de uitwerking van de transformatieplannen is ook de ontwikkeling van het regioplan in volle gang. Kort samengevat beschrijft het regioplan de grootste knelpunten, oftewel de centrale thema’s. Daarnaast dient in het plan te worden beschreven welke partijen met welke opgaven aan de slag gaan en op welke schaal. Aangevuld met bijbehorende resultaatafspraken, hoe hierop te sturen en de voortgang inzichtelijk te maken. Transmuralis is penvoerder van het regioplan en we werken hierin nauw samen met Zorg en Zekerheid, gemeenten en de zorgpartijen in de regio. In plaats van allerlei nieuwe dingen ‘op te tuigen’ proberen we vooral optimaal gebruik te maken van en aan te sluiten bij bestaande overlegstructuren. In deze zelfde lijn zijn we ook aan het kijken hoe burgers (nog beter) te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het regioplan. Een eerste versie van het regioplan moet voor het eind van dit jaar gereed zijn. Naar verwachting zijn we er dan nog niet en loopt de ontwikkeling ervan nog door. Dit betekent dat we in de eerste helft van 2024 een nader uitgewerkte versie van het regioplan zullen opleveren.

Blijf goed aangehaakt

We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in de aankomende maanden. Heeft u in de tussentijd vragen dan kunt u contact opnemen met Manon Hekman, Programmacoördinator Regioplan IZA ZHN via manonhekman@transmuralis.nl.