Feature Image

Hoofdlijnen uit het IZA-transformatieplan ‘Zorgcoördinatie voor burgers’

Het IZA-transformatieplan Zorgcoördinatie voor burgers zet in op acht initiatieven om patiënten met een acute zorgvraag snel en op de juiste plek te kunnen helpen.

Zorgcoördinatie wordt door de regio Zuid-Holland Noord aangemerkt als een belangrijke opgave voor de komende jaren. Zo is er in 2022 reeds deelgenomen aan de landelijke pilot rond dit thema en heeft in 2023 een doorontwikkeling van zorgcoördinatie plaatsgevonden. Hierbij zijn onder andere enkele multidisciplinaire zorgpaden tussen de huisartsenpost en ReBOZ (Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg) uitgewerkt en geïmplementeerd.

Het doel van zorgcoördinatie is dat patiënten met een acute maar niet levensbedreigende zorgvraag snel en op de juiste plek worden geholpen, dat er beter zicht en sturing is op capaciteit in de regio, dat opstopping wordt voorkomen en de doorstroom van patiënten in de acute zorgketen verbetert.

Van landelijk beleid naar regionale aanpak
Op landelijk niveau is het ‘Advies voor Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’ vastgesteld door het ministerie van VWS. Een belangrijk onderdeel is dat binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) door de relevante zorgaanbieders één of meerdere zorgcoördinatievoorzieningen worden ingericht. Recent is de Leidraad implementatie zorgcoördinatie vanuit VWS verschenen, waarbij is gesteld dat er per ROAZ-regio één plan voor zorgcoördinatie komt.

Aangezien er op subregioniveau (Zuid-Holland Noord is dan een subregio) al verschillende initiatieven zijn, is afgesproken dat in 2025 de werkwijzen van de verschillende zorgcoördinatiecentra van de subregio’s worden geharmoniseerd. Hierbij is samenwerking tussen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de huisartsenpost (HAP) en de acute wijkzorg de minimale vereiste van het implementatieplan zorgcoördinatie.

Acht onderwerpen
In onze regio Zuid-Holland Noord is hard gewerkt aan het opstellen van het transformatieplan Zorgcoördinatie voor burgers, bestaande uit:

  • Uitbreiden digitale zelftriage (MINDD);
  • SO Spoedlijn: regionaal organiseren van 24/7 beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde voor collega zorgverleners;
  • Gezamenlijke triage en bepalen passende zorginzet bij complexe zorgvragen: digitaal overleg waarbij een multidisciplinaire kijk nodig is;
  • Uitbreiden multidisciplinaire zorgpaden;
  • Uitbreiden ReBOZ: uitbreiden van de reeds bestaande coördinatiefunctie van het ReBOZ naar de avonden en weekenden;
  • Uitbreiden diagnostiek in de eerste lijn;
  • Evalueren en casuïstiek: regionaal organiseren van casuïstiekbesprekingen en evalueren van ingezette samenwerking volgens PDCA-cyclus;
  • Afspraken plannen door de HAP bij de huisartsen dagpraktijken voor patiënten met een U3-indicatie.

Met de regio Midden-Holland (Gouda en omstreken) wordt nauw samengewerkt op dit thema om optimaal van schaalvoordelen te kunnen profiteren.

Het gebundelde IZA-transformatieplan voor Zuid-Holland Noord is op 5 juni 2024 vastgesteld door het bestuur van Transmuralis en vervolgens ter goedkeuring ingediend bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het deelplan Zorgcoördinatie voor burgers wordt later ingediend, vanwege de afstemming met het ROAZ-plan waarvoor binnenkort de snelle toets wordt ingediend.

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor nadere informatie over de IZA-transformatieplannen.