Feature Image

Hoofdlijnen uit het IZA-transformatieplan ‘PO-Sociaal en WelZo-groepen’

Het IZA-transformatieplan PO-Sociaal en WelZo-groepen zet in op passender ondersteuning voor mensen met (psycho)sociale klachten, door zorg te verplaatsen naar ondersteuning in het sociaal domein.

Veel patiënten op het spreekuur van de huisarts hebben (psycho)sociale klachten die geen medische maar een sociaal-maatschappelijke oorzaak hebben. Gezien de groeiende spanning op de arbeidsmarkt en de toename van kwetsbare ouderen en mensen met mentale klachten, is dit geen houdbare situatie. De opgave is om mensen met (psycho)sociale klachten passender ondersteuning te bieden door zorg te verplaatsen naar ondersteuning in het sociaal domein.

Hiertoe wil de regio Zuid-Holland Noord het concept Welzijn op Recept aanvullen en verstevigen met een praktijkondersteuner Sociaal(PO-Sociaal) en lerende WelZo-groepen (WelzijnZorg). Op lokaal niveau is al ervaring opgedaan met beide initiatieven, maar er is nog geen regiobrede aanpak om het medisch en het sociaal domein goed te verbinden.

PO-Sociaal
De PO-Sociaal kan deze verbinding bij uitstek maken. Deze professional komt zelf uit het sociaal domein, kent de buurten en de sociale kaart goed en houdt spreekuur in de huisartsenpraktijk. De PO-Sociaal werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en neemt de tijd zodat de patiënt zich echt gehoord voelt. Hij of zij vraagt door en bespreekt wat de patiënt zelf wil en als eerste wil aanpakken.

De PO-Sociaal is een spin in het web, wat mensen erg kan helpen omdat zij vaak de weg niet kunnen vinden in alles wat er is aan voorzieningen. Er volgt een terugkoppeling naar de verwijzer, zodat deze op de hoogte is van de ingezette oplossingen.

WelZo-groepen
In ieder wijksamenwerkingsverband wordt een WelZo-groep ingericht. Deelnemers zijn de PO-Sociaal, zorgverleners en eventueel genodigden uit het sociaal domein. In WelZo-groepen bekijken deelnemers wat veelvoorkomende vragen en problematiek in de buurt zijn, zodat daarvoor passend aanbod kan worden opgezet.

Verder is de insteek om de samenwerking tussen de eerste lijn en het sociaal domein te bevorderen, om zo kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen leveren aan inwoners.

Aanpak
Het transformatieplan PO-Sociaal en WelZo-groepen is onderdeel van het gebundelde IZA-transformatieplan, dat onder coördinatie en regie van Transmuralis is opgesteld door vele partijen in Zuid-Holland Noord.

Het transformatieplan PO-Sociaal en WelZo-groepen is ingediend door veertien sociaal werkorganisaties in de regio, in samenwerking met Rijn en Duin en Alrijne Ziekenhuis. Het voorstel is om in 2024 te starten met spreekuren in 21 huisartspraktijken, met de bedoeling om de PO-Sociaal en de WelZo-groepen structureel in te gaan zetten en zo zorg te verplaatsen naar ondersteuning in het sociaal domein. Daarnaast start er een pilot met Alrijne Ziekenhuis om de PO-Sociaal in te zetten voor patiënten die naar huis gaan.

Het transformatieplan PO-Sociaal en WelZo-groepen valt onder verantwoording van de thematafel Gezonde leefstijl en gezondheidsvaardigheden. Bij diezelfde thematafel vindt ook de monitoring plaats van de preventie gerelateerde SPUK-IZA projecten.

Het gebundelde IZA-transformatieplan voor Zuid-Holland Noord, waaronder het deelplan PO-Sociaal en WelZo-groepen, is op 5 juni 2024 vastgesteld door het bestuur van Transmuralis en vervolgens ter goedkeuring ingediend bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis.

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor nadere informatie over de IZA-transformatieplannen en gerelateerde SPUK-IZA projecten.