Feature Image

Hoofdlijnen uit het IZA-transformatieplan ‘Patiëntreis Acute GGZ’

In het IZA-transformatieplan ‘Patiëntreis Acute GGZ’ staan oplossingsrichtingen om acute GGZ te voorkomen, beter samen te werken bij acute GGZ-problematiek en voldoende scholingsaanbod beschikbaar te maken.

Iedereen met acute GGZ-problematiek verdient 24/7 snelle en professionele hulp. Acute GGZ-problematiek uit zich voornamelijk in suïcidaliteit, verward gedrag of onbegrepen gedrag van inwoners. We zien hen onder meer op straat, op de spoedeisende hulp, in een verpleeghuis, op de huisartsenpost en bij de crisisdienst van de GGZ. De ambulancedienst kenmerkt ongeveer 7% van alle ritten als ‘psychiatrie’. Er wordt een sterke toename van de acute zorgvraag verwacht in de komende jaren waardoor we voor een grote uitdaging staan.

Gewenste situatie
Hulp aan mensen met acute GGZ-problematiek zou zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig moeten zijn, op de juiste plek beschikbaar en met gepaste spoed indien nodig. Daarnaast ligt de focus in de gewenste patiëntreis op het normaliseren van klachten van inwoners (niet psychiatriseren) en is er aandacht voor de inzet van tolken en digitalisering.

Oplossingsrichtingen
Door de betrokken ketenpartners zijn een aantal knelpunten geïdentificeerd in de patiëntreis voor de acute GGZ-patiënt (18+). Deze knelpunten hebben betrekking op het voorkomen van acute GGZ, op samenwerking bij acute GGZ-problematiek en op scholing. Om de gewenste patiëntreis te bewerkstelligen, beogen we verschillende oplossingsrichtingen binnen deze drie thema’s.

 1. Voorkomen van acute GGZ
 • Inzet patiëntentelefoon GGZ Rivierduinen
 • Inzet Kwadraad Maatschappelijk werk
 • Inzet POH-GGZ op de huisartsenpost
 • Verkenning verdergaande samenwerking één crisisdienst
 • Uitslaapvoorziening

2. Samenwerken bij acute GGZ-problematiek

 • Gestandaardiseerde uitvraag
 • 24/7 Consultatie
 • Zorgcoördinatiepunt (sub)acute GGZ

3. Scholing

 • Communicatie: het informeren van de ketenpartners over casuïstiek, werkafspraken, nieuwe ontwikkelingen en scholingsmogelijkheden
 • Praktijkgerichte scholing over acute GGZ in de keten

Het gebundelde IZA-transformatieplan voor Zuid-Holland Noord is op 5 juni 2024 vastgesteld door het bestuur van Transmuralis en vervolgens ter goedkeuring ingediend bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het deelplan Patiëntreis Acute GGZ wordt, evenals het deelplan Zorgcoördinatie voor Burgers, apart ingediend in gezamenlijkheid met Gedeelde Zorg (regio Midden-Holland). Dit omdat zowel de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) als GGZ Rivierduinen in beide gebieden (veiligheidsregio Hollands Midden) actief zijn.

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor nadere informatie over de IZA-transformatieplannen.