Feature Image

Hoofdlijnen uit het IZA-transformatieplan ‘Knieartrose’

Het IZA-transformatieplan Knieartrose zet in op een nieuw, multidisciplinair traject in de eerste lijn om artrosezorg te hervormen. Dit gebeurt aan de hand van een nieuw zorgpad voor in eerste instantie knieartrose, waarin het regievoerderschap bij de fysiotherapeut ligt.

Op de huidige manier waarop de zorg is georganiseerd, kunnen we de zorggroei van artrosepatiënten niet opvangen. Nu al wordt in onze regio voor knieartrose door 27.000 patiënten per jaar hulp gevraagd bij de huisarts. In een groot aantal gevallen is een verwijzing naar het ziekenhuis echter niet nodig. 76% van de verwijzingen betreft namelijk uitleg, geruststelling of een injectie geven. Dat zou grotendeels in de eerste lijn kunnen plaatsvinden.

Hervorming
Er komt een nieuw multidisciplinair traject in de eerste lijn om knieartrosezorg de komende jaren te hervormen, als opmaat voor de bredere artrosezorg. Dit gebeurt aan de hand van een nieuw zorgpad waarin het regievoerderschap bij de fysiotherapeut ligt. Hierdoor wordt de huisarts ontlast. Verwijzingen naar het ziekenhuis vinden alleen nog plaats als ze echt nodig zijn.

Verder wordt de patiënt beter geïnformeerd, onder andere via een PatientJourney App (PJA), en vindt er met ICT-partners doorontwikkeling van informatiesystemen plaats om de samenwerking tussen zorgprofessionals te verbeteren. Indien nodig is er een anderhalvelijns consult met eenmalig advies van de orthopeed aan patiënten, om zodoende in de eerste lijn te blijven of beter beargumenteerd verwezen te worden.

Nieuw zorgpad knieartrose
De ambitie is om het herziene zorgpad binnen vijf jaar te implementeren, waarbij een verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg wordt bevorderd. Het doel is om de zorg voor patiënten met knieartrose toegankelijk te houden, de ervaren kwaliteit van zorg te verbeteren, een zo hoog mogelijke patiënttevredenheid te realiseren en doelmatig gebruik te maken van de personeelscapaciteit en middelen.

In het nieuwe zorgpad werken zorgverleners met drie categorieën patiënten in een ‘stepped care model’: patiënten met beginnende klachten, met verder gevorderde klachten en met heel ver gevorderde klachten. Verwijzing naar de tweede lijn vindt pas plaats als alle stepped care stappen in de eerste lijn zijn doorlopen.

Betrokken ketenpartners
Het transformatieplan Knieartrose is onderdeel van het gebundelde IZA-transformatieplan, dat onder coördinatie en regie van Transmuralis is opgesteld door vele partijen in Zuid-Holland Noord.

Bij het transformatieplan Knieartrose zijn de volgende ketenpartners betrokken: Alrijne Ziekenhuis, Rijn en Duin, de Verenigde Eerstelijns Apotheken Rijn en Duin (VER), huisartsencoöperatie De LIMES, de Verenigde Fysiotherapeuten Leiden en omstreken (VFL), het Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord en Transmuralis. De monitoring van dit plan gaat plaatsvinden op de regionale thematafel Chronische Aandoeningen.

Het gebundelde IZA-transformatieplan voor Zuid-Holland Noord, waaronder het deelplan Knieartrose, is op 5 juni 2024 vastgesteld door het bestuur van Transmuralis en vervolgens ter goedkeuring ingediend bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis.

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor nadere informatie over de IZA-transformatieplannen.