Feature Image

Focus van het netwerk dementie

Binnen de context van maatschappelijke uitdagingen zijn de ambities van het Netwerk Dementie voor het komende jaar geformuleerd. 

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren fors toe. Het beleid van de overheid is gericht op het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie. De beschikbaarheid van mantelzorg én professionele zorg is beperkt. Binnen de context van deze maatschappelijke uitdagingen zijn de ambities van het netwerk dementie voor het komende jaar geformuleerd.

In 2024 wordt ingezet op een aantal thema’s, zoals:

  • het optimaliseren van de samenwerking tussen zorg en welzijn
  • de ontwikkeling van een meer eenduidiger beleid ten aanzien van de inzet van casemanagement dementie
  • de ontwikkeling van een meer eenduidiger beleid ten aanzien van de Wet Zorg en Dwang in de extramurale setting.

Daarnaast is er aandacht voor bijzondere doelgroepen: mensen met dementie op jonge leeftijd en mensen met dementie en ernstige gedragsproblematiek (D-ZEP). Daarmee draagt het netwerk dementie bij aan de ontwikkeling van een regionaal Zorgpad voor dementie op jonge leeftijd en adequate zorginzet voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblematiek (D-ZEP).

Tevens informeren wij u graag dat de website wegwijzerdementiezhn.nl is geüpdatet en verbeterd n.a.v. feedback van professionals. Bekijk de website en verwijs cliënten en mantelzorgers naar deze informatieve website.