Feature Image

Een zomers perspectief en de voortgang van de gezamenlijke uitwerking regiobeeld en regioplan IZA

Deze nieuwsbrief is voor een groot gedeelte gewijd aan de vorderingen met betrekking tot de uitwerking van het Integrale Zorgakkoord (IZA) voor de regio Zuid-Holland Noord.

Grote complimenten voor het vele werk dat de verschillende stuurgroepen en werkgroepen verzetten om de snelle toetsen en transformatieplannen uit te werken!

Van de 8 benoemde thema’s in de contouren van het regioplan zijn 7 groepen gestart met de uitwerking. In deze nieuwsbrief kunt u van de thema’s GGZ, Acute Zorg en Kwetsbare Ouderen de voortgang lezen. De komende periode zullen we in deze nieuwsbrief ook berichten over de voortgang van de andere thema’s. Vermeldenswaardig is dat enkele snelle toetsen reeds deze zomer worden ingediend en dat is een eerste mijlpaal in de uitwerking van het regioplan ZHN.

In het IZA hebben de gemeenten ook een belangrijke taak toebedeeld gekregen. De rol en taken van gemeenten die in het IZA staan, zijn uitgewerkt in het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Vanuit de gestelde gezamenlijke verantwoordelijkheid is met gemeenten en het Algemeen Bestuur van Transmuralis, waar ook Zorg en Zekerheid onderdeel van uitmaakt, een voorstel uitgewerkt om een Stuurgroep IZA te vormen. Dit voorstel is in het Bestuurlijk Overleg van gemeenten en Zorg en Zekerheid op 5 juli geaccordeerd. De samenwerking met de gemeenten zal nu in een op te stellen convenant worden uitgewerkt.

Daarnaast is begin juli het regiobeeld gereed gekomen, daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Het regiobeeld is van belang om de reeds benoemde prioritaire opgaven in onze regio verder aan te scherpen om te bepalen of we op de juiste koers liggen qua uitwerking van opgaves voor de regio. Tevens dient het regiobeeld als input voor de op te stellen snelle toetsen en transformatieplannen.

Ondertussen gaan de andere zaken bij Transmuralis natuurlijk gewoon door. Begin juni hebben we in het Transmuralisbestuur de voortgang van de netwerken en onze andere activiteiten besproken, waarbij we kunnen constateren dat we goed op koers liggen. Ook is het jaarverslag en de jaarrekening 2022 goedgekeurd, met dank voor de inspanningen van al onze samenwerkingspartners en de behaalde mooie resultaten! Het uitgebreide jaarverslag 2022 kunt u terugvinden op onze website.

Met de prachtige dagen in juni hebben we een zonnig zomerperspectief gekregen. Een heerlijk vooruitzicht voor de komende periode! Toch zal er deze zomer, naast de welverdiende vakanties, ook hard doorgewerkt worden om alle plannen te kunnen gaan realiseren. Ik wens u hierbij een mooie zomer toe. Tot snel weer.

Hartelijke groet,
Veronique Bekendam