Door het thuisconsult kunnen niet-wenselijke ziekenhuisopnames bij een crisissituatie thuis voorkomen worden.

Het draagt daarnaast bij aan betere samenwerking, het voorkomen van een crisissituatie en aan sterven op de plek van voorkeur met kwalitatief goede palliatieve zorg. Zowel patiënt en naasten, als de huisarts en de consulenten zijn zeer tevreden over het thuisconsult. Dat kwam uit de evaluatie van het in 2018 gestarte initiatief specialistisch thuisconsult palliatieve zorg door consulenten palliatieve zorg van het LUMC en Alrijne.

Het thuisconsult wordt uitgevoerd door een ervaren verpleegkundig specialist palliatieve zorg (werkzaam in het palliatief adviesteam in het Alrijne of LUMC), gesuperviseerd door een kaderarts palliatieve zorg (eveneens werkzaam in het palliatief adviesteam in het Alrijne of LUMC).

Het consult bestaat uit een uitgebreide multidimensionale anamnese; opstellen van een multidimensionaal proactief stappenplan voor zowel huisarts, wijkverpleging als patiënt en naasten; voorlichting aan patiënt en naasten over de huidige en te verwachte problemen; emotionele begeleiding van de patiënt en naasten en eventueel organiseren van extra zorg thuis. Uiteraard vindt deze snel plaats na aanmelding. De consulent bespreekt het voorgestelde plan van aanpak met de huisarts. Samen spreken ze af wie welke interventies zal opstarten. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk. Het verslag met adviezen wordt ook aan de wijkverpleging gestuurd.

Het project was ook een van de koploperinitiatieven om de transmurale bekostiging palliatieve zorg vorm te geven (zie artikel hierover ook in onze nieuwsbrief van februari).

Inmiddels zijn Zorg en Zekerheid en de ziekenhuizen een tarief overeengekomen voor het specialistisch thuisconsult en kunnen alle huisartsen in ZHN een thuisconsult voor hun patiënten aanvragen. Hier vindt u alle informatie over het initiatief en leest u hoe u een consult kunt aanvragen.

Thuisconsult aanvragen?
Het thuisconsult palliatieve zorg kan op werkdagen tussen 09.00u-17.00u door de huisarts worden aangevraagd bij:

  • Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC: 071-52 61916 /98136 of
  • Palliatief Advies Team Alrijne Ziekenhuis: 071-5828489

Uiteraard kunt u bij deze telefoonnummers ook terecht voor vragen over het thuisconsult of om te overleggen of een thuisconsult meerwaarde kan bieden voor uw patiënt. Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten? Neemt u dan contact op met het Palliatief Consultatieteam Hollands Midden via 088-1232451. Zij zijn 24/7 bereikbaar.