Zo’n 200 zorgverleners reageerden op onze oproep om de enquête in te vullen over ervaren Klein Leed. Met Klein Leed bedoelen we een ‘kleine’ situatie die mogelijk grote consequenties heeft.

Zoals verminderd functioneren en onnodige belasting van de patiënt, opschaling van zorg(kosten) en oneigenlijke regeltaken van de zorgprofessionals.

Wat heeft deze uitvraag opgeleverd?

In samenwerking met de opleiding Vitality and Aging is de respons verwerkt in een rapportage. Ook is gevraagd of de regio baat zou hebben bij een structureel meldpunt voor dergelijk Klein Leed.

In de rapportage wordt beschreven dat het ervaren Klein Leed zeer divers is. Een aantal genoemde knelpunten ligt buiten de invloedsfeer van Transmuralis. Daarnaast raken veel van de genoemde voorbeelden en thema’s die naar voren komen in overige opmerkingen aan netwerken, projecten of initiatieven waar vanuit Transmuralis of andere organisaties al aandacht voor is. Dit bevestigt dat de regio reeds relevante activiteiten in gang heeft gezet. Uiteraard worden de genoemde knelpunten onder de aandacht gebracht bij de bestaande structuren.

Een veel genoemde wens van zorgverleners in onze enquête is het versterken van de onderlinge samenwerking. Wijksamenwerkingsverbanden (WSV) kunnen hierbij een nuttige schakel zijn. Omdat de WSV zich in diverse stadia van ontwikkeling bevinden (een behoorlijk aantal is nog in de startfase) hebben zij nog niet allemaal de tijd gehad om zich te kunnen ontwikkelen naar de volle potentie. Financiering van de samenwerkingstijd wordt echter niet door alle disciplines als voldoende beoordeeld.

Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn wordt gestimuleerd door onder andere de warme overdracht. De implementatie van dit initiatief heeft vertraging opgelopen door de pandemie, maar inmiddels zijn alle regionale ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties aangehaakt op dit initiatief. Voor de medische overdracht geldt de vernieuwde HASP richtlijn1. Deze is recent in de regio geïmplementeerd.

Meerdere keren kwam de beperkte beschikbaarheid van hulpmiddelen aan de orde bij de respons. Door beperkte aanwezigheid van hulpmiddelen in de apotheek moesten inwoners aanspraak maken op tweedelijnszorg. Dit is niet kosteneffectief, maar bovenal erg belastend voor ernstig zieke patiënten.

De helft van de respondenten op de vragenlijst geeft aan geen gebruik te maken van een eventueel meldpunt of nog niet weten of ze dit zullen doen. Het advies is daarom om geen groots opgezet regionaal meldpunt Klein Leed te realiseren. Wel zou het periodiek ophalen van voorbeelden, zoals gedaan in deze inventarisatie, een mogelijkheid kunnen zijn om inzicht te (blijven)krijgen in ervaren knelpunten.

De werkgroep heeft de rapportage zorgvuldig besproken en voorzien van een advies voor het bestuur van Transmuralis op basis van de aanbevelingen. In het laatste kwartaal zal de werkgroep verdere stappen plannen.

Graag dankt de werkgroep de respondenten en Jolinde Broere voor haar mooie rapportage en haar bijdrage om de zorg in ZHN beter te maken!

Binnenkort is de uitgebreide rapportage op onze website in te zien.

 
de vernieuwde HASP-richtlijn is gericht op een betere overdracht van patiëntinformatie tussen huisarts en specialist via zorgdomein