Na een paar fijne warme zonnige dagen schrijf ik dit voorwoord nu tussen hagel- en sneeuwbuien door en is de temperatuur inmiddels gedaald tot het niveau van januari.

Het weer is al net zo onvoorspelbaar als de formatie van ons nieuwe kabinet en het verloop van het landelijke vaccinatieprogramma.

Toch stappen we nu volop de lente in met de goede hoop dat het vaccineren ons leidt tot een mooie zomer. Een zomer waarin we weer een groot deel van de vrijheden terugkrijgen die we al een lange tijd hebben gemist. In de Stand van zaken corona die u frequent van ons ontvangt, informeren wij u telkens over de coronasituatie in onze regio. In de vorige nieuwsbrief schreef ik nog over verontrustende vooruitzichten en gedegen voorbereidingen op wat zou kunnen komen. Gelukkig zijn de alarmerende scenario’s tot nu toe geen werkelijkheid geworden. Toch wordt door de deskundigen nog steeds voorzichtigheid gevraagd zodat de aangekondigde en gewenste versoepelingen straks daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

Bij Transmuralis zijn we 2021 goed en digitaal begonnen. De eerste overleggen op de thema’s dementie, palliatieve zorg en CVA en de verschillende verbeterprojecten zijn inmiddels alweer geweest en gaven een mooi inzicht in de wijze waarop de zorgaanbieders ook tijdens corona met elkaar samenwerken om de zorg op het goede niveau te houden. Hieruit blijkt niet alleen de veerkracht van de zorgorganisaties en zorgprofessionals maar ook dat er door samenwerking, afstemming en verbinding veel mogelijk blijkt. Voor een beschrijving van alle resultaten verwijs ik u graag naar de diverse boeiende artikelen in deze nieuwsbrief en onze website waar u onze doelstelling voor 2021 en de actuele voortgang op de realisatie kunt teruglezen.

Bijzondere aandacht vraag ik hierbij voor onze rol in het bieden van Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Vanuit Transmuralis coördineren en faciliteren wij nu een kleine twee jaar het proces waarin inwoners van Zuid-Holland Noord met zingevingsvragen een (kosteloos) beroep kunnen doen op verschillende Geestelijk verzorgers in de regio. Wij merken dat de behoefte hieraan het laatste (corona)jaar fors is toegenomen en wij zijn blij dat wij met ons eigen Centrum voor Levensvragen hieraan een bijdrage kunnen leveren. In deze nieuwsbrief kunt u overigens een aangrijpend verhaal hierover teruglezen.

Met de blik op de toekomst hebben wij vorige week onze jaarlijkse Strategiemiddag met het Algemeen Bestuur van Transmuralis gehouden. Dit vond vanzelfsprekend digitaal plaats en gaf ondanks het ontbreken van de persoonlijke, fysieke setting een aantal mooie uitkomsten voor de regio Zuid-Holland Noord. Een belangrijke uitkomst hierbij is de herbevestiging van de strategische koers die wij eind 2019 hebben ingezet en waarmee wij onze regionale agenda hebben verbreed met uitdagende thema’s als de Juiste Zorg Juiste Plek, Verbinden Zorg & Welzijn, Preventie en Positieve Gezondheid. Een gedragen collectieve ambitie die zich de komende jaren niet alleen richt op een goed en passend zorgaanbod maar ook op een gezonde regio en het voorkomen van zorg.

Gedurende dit jaar zullen wij u voortdurend via nieuwsbrief en website blijven informeren op deze thema’s. In deze nieuwsbrief vindt u alvast de eerste mooie resultaten uit ons regionale programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Kortom een inspirerende en uitdagende agenda vol waardevolle ambities waar we dit jaar als bestuurlijk platform voor Zuid-Holland Noord met alle betrokkenen in zorg én welzijn enthousiast en vol energie mee aan de slag gaan.

Ten slotte
Verwijzend naar mijn openingszin hoop ik dat de zon ons binnenkort weer zal verwarmen en dat de komende maanden met feestdagen en een meivakantie de gelegenheid bieden om de achterliggende ‘koude’ periode af te sluiten. Dan komt naar ik hoop eindelijk het moment dichterbij dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten en de trots mogen delen van alle inspanningen en samenwerking van het afgelopen jaar. Ik zie er steeds meer naar uit!

Warme en hartelijke groet,
Stefan