Bij het schrijven van dit voorwoord vriest het buiten stevig, zijn sloten en plassen nagenoeg allemaal bevroren en zien we uit naar een zonnig weekend vol onbezorgde winterse activiteiten.

COVID lijkt dan even naar de achtergrond verdreven. Toch blijft alertheid gevraagd. Daar waar weggebruikers de afgelopen dagen verschillende waarschuwingscodes van geel tot rood ontvingen dreigt nu in de Nederlandse zorg een landelijke ‘waarschuwingscode zwart’.

In de Stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord die u van ons ontvangt, informeren wij u nagenoeg wekelijks over de coronasituatie in onze regio. Een situatie die soms wel maar niet altijd het landelijke beeld volgt maar waaruit wel de directe impact blijkt op de inwoners en zorgverleners in Zuid-Holland Noord. De laatste berichten hierover geven deskundigen momenteel zorgen over de te langzame daling van besmettingen en de te snel oplopende ziekenhuisbezetting. Niet alleen landelijk maar ook in onze regio worden zorgvuldige voorbereidingen getroffen voor ‘code zwart’ en hoe hier als zorgverleners met elkaar in de ketens mee om te gaan. Op deze momenten blijkt hoe enorm waardevol het is dat de zorgaanbieders in onze regio elkaar al goed weten te vinden en dat daardoor intensief en constructief overleg en afstemming plaatsvindt. Een mooie transmurale samenwerking die naar wens van bestuurders ook zeker na de coronacrisis zal voortduren.

Het is binnen deze actuele context dat Transmuralis zich als samenwerkingsorganisatie en bestuurlijk platform toch ook weer richt op de zorg buiten de wereld van COVID. Wij zijn daarom dit jaar alweer gestart met verschillende activiteiten om de zorg en samenwerking in de regio te verbeteren. Hierbij valt ons de laatste tijd op dat de door Transmuralis georganiseerde bijeenkomsten (zoals scholingen, kennisuitwisseling, casuïstiekbesprekingen e.d.) een grote deelname door professionals kent met hoge waarderingscijfers. Wij hebben hierbij begrepen dat zorgprofessionals (van casemanagers dementie tot huisartsen) het zeker nu waardevol vinden om elkaar (naast alle dagelijkse COVID-uitdagingen in de eigen werksituatie) te blijven ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de focus te richten op verbetering in de toekomst. Dat geeft energie en deze rol blijven wij graag voor u vervullen.

Voor alle activiteiten in dit onvoorspelbare jaar is ons Jaarplan 2021 leidend. Het Jaarplan 2021 geeft richting en helpt ons om ook in de (COVID)waan van de dag te blijven koersen op de randvoorwaarden en activiteiten die nodig zijn voor een gezonde regio. Naast onze bekende aandachtsgebieden Dementie, Palliatieve zorg, CVA en Geestelijke verzorging zijn dit bijvoorbeeld ook onze activiteiten op het gebied van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventie en positieve gezondheid en regionale afstemming van de Acute zorg. Om u hierover goed te informeren hebben wij op onze (vernieuwde) website sinds kort een kennisbank opgenomen waar u het Jaarplan 2021 en informatie over verschillende van deze thema’s kunt teruglezen.

Ook kunt u op onze website ontdekken dat ons Dagelijks Bestuur een aantal wijzigingen kent. Wij willen in dit kader Lita Berkhout hartelijk danken voor alle jaren waarin zij als voorzitter leiding heeft gegeven aan de ontwikkeling van Transmuralis naar de organisatie die zij nu is. Met Lia de Jongh als nieuwe voorzitter hebben wij het vertrouwen dat wij deze positieve lijn ook de komende jaren weer verder zullen voortzetten.

Ten slotte
Het jaar 2021 is weer begonnen, de plannen zijn ambitieus en wij zullen er als team alles aan doen om de verwachtingen die u van ons heeft waar te maken. Wat 2021 uiteindelijk gaat brengen is nog door niemand te voorspellen maar wij hopen met elkaar dat het eerste perspectief van vaccinaties spoedig zal worden gevolgd door een optimistische, kleurrijke nieuwe periode. Een periode waarin iedereen weer de ruimte en veiligheid voelt om met elkaar de keuzes te maken die er toe doen en we weer echt met elkaar kunnen samenzijn.

Wederom sluit ik daarom af met de woorden dat ik hoop dat wij elkaar binnenkort weer echt (‘warm’) kunnen ontmoeten. Ik zie er naar uit!

Hartelijke groet,
Stefan