In 2021 werken wij verder aan regiobrede kwaliteitsverbetering door deskundigheidsbevordering en het oplossen van knelpunten. Casemanagement is vindbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit.

Integrale zorg en ondersteuning wordt gedurende het gehele dementietraject geboden.

De dementievriendelijkheid van de regio wordt versterkt en wij monitoren op cijfers en effecten. Dit alles doen wij vanuit het perspectief van iemand met dementie of de naaste.

De zorgstandaard dementie wordt gebruikt als richtinggevend perspectief bij informatievoorziening, de aanpak van praktijkvraagstukken, de organisatie van deskundigheidsbevordering, het verbeteren van randvoorwaarden voor goede zorg en het monitoren van de kwaliteit van integrale zorg binnen het netwerk.

Deskundigheidsbevordering, gericht op persoonsgerichte en integrale zorg is aanvullend en overstijgend aan wat de netwerkorganisaties zelf aanbieden. Thema’s hebben een relatie met het jaarplan of met praktijkvraagstukken. Thema’s voor 2021 zijn in elk geval: omgaan met dementie voor niveau 1&2, vrijheid en veiligheid, samenwerken in de wijk en omgaan met en scholing van mantelzorgers. De wijze van faciliteren en organiseren van de bijeenkomsten is passend bij de doelgroep, context en mogelijkheden.

Praktijkvraagstukken
en knelpunten worden gesignaleerd, opgelost, geborgd en de opgedane kennis & ervaring gedeeld. Zo werken we gestructureerd en cyclisch aan praktijkvraagstukken die zich richten op samenwerking, afstemming en deskundigheidsbevordering.

Casemanagement dementie is vindbaar en beschikbaar voor inwoners en professionals en er wordt structureel gewerkt aan de kwaliteit van het casemanagement door casuïstiekbespreking en casemanagementoverleg. Integrale dementiezorg en -ondersteuning in alle fases van dementie wordt verbeterd door o.a. de inzet van de Klantreis Dementie, de ZorgApp en de ondersteuning van mantelzorgers. De mantelzorgmonitor geeft input voor verbeterpunten.

De dementievriendelijkheid van de regio wordt versterkt door betrokkenheid van het netwerk in alle gemeenten bij (start)bijeenkomsten en het in contact brengen van betrokkenen. De kennis en ervaring vanuit de regio wordt gedeeld in de nieuwsbrief van Transmuralis en thematische webinars, infosheets etc.

Informatievoorziening: de nieuwe gratis informatiegids dementie, opgebouwd volgens de verschillende fases van de zorgstandaard, geeft betrokkenen inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden in de regio op het gebied van dementie.

Monitoring: de voortgang van het jaarplan wordt ten minste vier maal per jaar besproken met de klankbordgroep en ten minste tweemaal per jaar met overige, bij het netwerk aangesloten, organisaties. De voortgangsrapportage en het monitorplan biedt zicht op de voortgang.