In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen (zorgkantoorregio).

Het doel van dit regiobeeld is om de feitelijke situatie in de regio op hoofdlijnen weer te geven: de zorgbehoefte van de bevolking én de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning. Het regiobeeld (en het hierop volgende regioplan) is een hulpmiddel om tot regionale samenwerking te komen.

Het regiobeeld geeft een overkoepelend, maar geen volledig beeld van de stand van zaken in de regio. Wat zet je dan in zo’n regiobeeld? Welke informatie moesten we opnemen van VWS? Dat gaat om kenmerken van de regio: denk hierbij aan demografische kenmerken, zorg in de regio, alle sectoren van de zorg en een beschrijving van domein overstijgende samenwerkingsverbanden. En uiteindelijk de duiding van de feitelijke informatie van het regiobeeld.

De afgelopen twee maanden heeft de REBEL-groep voor ons het regiobeeld verrijkt met allerlei data. Zeker 60 partijen hebben gereageerd op het regiobeeld van ZHN! De volgende voorzichtige conclusies uit het regiobeeld van ZHN zijn al te trekken. Overigens heeft REBEL ook het ROAZ-beeld meegenomen in het regiobeeld.

De eerste conclusie is het capaciteitsvraagstuk: in alle sectoren zien we nu al grote arbeidsmarktspanning. GGZ en Huisartsenzorg vallen nog extra op. Naar verwachting neemt spanning de komende jaren steeds verder toe. Over kwetsbare ouderen kunnen we zeggen: er is een stijging van zorggebruik wijkverpleging en verpleeghuiszorg en een potentiële stijging zorgkosten in de medisch-specialistische zorg. De komende jaren wordt een verdere toename van vergrijzing en ouderdomsgerelateerde aandoeningen verwacht. Rondom mentale gezondheid is een verwachte toename van psychische klachten, eenzaamheid, GGZ & jeugdhulpgebruik.

Zijn we al goed op weg met ons regioplan?
Zoals al eerder is gezegd is het opgeleverd regiobeeld geen doel maar een middel en het is ook zeker niet in beton gegoten. De gekozen thema’s Kwetsbare ouderen, Leefstijl en positieve gezondheid, GGZ en Mentaal welbevinden, Chronische aandoeningen, Coördinatie en capaciteit, Arbeidsmarkt en tot slot Acute zorg, die onderdeel zijn van het regioplan zijn passend als we naar het gehele regiobeeld kijken. Kortom we zijn goed op weg!

Het hele regiobeeld is te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Juliette Neomagus
Zorg en Zekerheid