Precies 10 jaar geleden in december 2012 is Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord opgericht! Dit heuglijke feit laten we niet zomaar voorbijgaan, maar gaan we komend voorjaar uitgebreid vieren op 10 mei vanaf 15.00 uur

Één van de vele ontwikkelingen om te vermelden is de oprichting van de Stuurgroep Acute Zorg ZHN, die voor Zuid-Holland Noord de samenwerking in de acute zorg wil bevorderen, met goede afstemming met het ROAZ regio West. Hierbij wordt gestart met de uitwerking van een regionaal Zorg Coordinatie Centrum (ZCC).

Verheugd kan ik mededelen dat we een nieuwe programmacoördinator hebben gevonden. Zij start 9 januari. Haar naam is Manon Hekman en zij heeft hiervoor gewerkt in de functie van Clusterhoofd Ouderen bij ZonMw. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen.

Op 30 november jl. heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden om te komen tot het regioplan zoals gevraagd in het Integraal Zorgakkoord. De belangrijke thema’s zijn benoemd en deze zijn samengevat in een contourenplan. De verdere uitwerking start in het nieuwe jaar, waarbij we beginnen met de uitwerking van de thema’s Acute Zorg, Kwetsbare Ouderen, Chronische aandoeningen en ‘Capaciteit en Coordinatie’. Bij de uitwerking zal in een iteratief proces een ieder betrokken gaan worden. Ook de gemeenten spelen een belangrijke rol hierbij.

In het laatste kwartaal van dit jaar zijn er nog vele bijeenkomsten en scholingen gegeven. Zo konden, door extra subsidie vanuit het netwerk Palliatieve zorg, 5 extra bijeenkomsten Tijdig nadenken over het levenseinde plaatsvinden en is vanuit het netwerk Dementie weer een scholingsbijeenkomst Omgaan met dementie met training- en theatergroep Ervarea gegeven. Op 20 december wordt vanuit het netwerk CVA een scholingsbijeenkomst over psychische en psychiatrische effecten bij hersenletsel gegeven.

De projecten Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen zijn afgerond waarbij het project Valpreventie in 2023 verder uitgewerkt gaat worden o.l.v. Knooppunt Ketenzorg. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.

Vooruitblik:
Het jaarplan 2023 kunt u inzien via deze link. U kunt hierin lezen dat we de succesvolle ontwikkeling van de laatste jaren voortzetten en op zoek blijven gaan naar nieuwe thema’s om de zorg én gezondheid in Zuid-Holland Noord te verbeteren. Het jaarplan en de onderliggende begroting zijn zeer recent door het algemeen bestuur van Transmuralis geaccordeerd zodat we met dit bestuurlijke commitment goed voorbereid een snelle start kunnen maken met alle activiteiten in 2023. Zo starten er in 2023 o.a. twee nieuwe projecten, te weten de doorontwikkeling van het Regionaal Aanmeldpunt (RAP ZHN) om de uitstroom naar tijdelijke bedden in de VVT te verbeteren en het project Respijtzorg, waar het doel is om tot een regionale respijtvoorziening te komen.

Maar nu is het toch ook echt bijna tijd voor feestdagen en een (korte) periode van vakantie. Een periode die vraagt om even stil te staan bij alles wat het afgelopen jaar op privé en zakelijk gebied is voorgevallen. Daarbij is het goed om ook de tijd te nemen om met partner, gezin of vrienden gezellig samen te zijn. Namens het team Transmuralis wens ik u nu alvast hele fijne feestdagen en ik spreek u graag weer in 2023!

Met hartelijke groet,
Veronique Bekendam