Het project beoogt patiënten zo goed mogelijk op hun niveau te laten blijven functioneren en complicaties en crisiszorg te voorkomen door in te zetten op preventie en vroegsignalering.

Het project omvat 3 deelprojecten: cognitie, crisissituaties en mobiliteit. Recent is het project crisissituaties afgerond, waarbij een analyse is gedaan van de knelpunten die er momenteel zijn bij crisissituaties.

Enkele knelpunten die zijn geconstateerd zijn: een ervaren tekort aan capaciteit van tijdelijke bedden met de vraag of de huidige capaciteit optimaler benut kan worden. Ook wordt geconstateerd dat zorgprofessionals veel tijd kwijt zijn met het zelf zoeken naar een plek en is de vraag of het RAP daar meer een regierol in zou kunnen nemen.

Mede op basis van deze knelpunten is besloten dat het RAP-proces een doorontwikkeling behoeft en daar is een projectplan voor opgesteld en ingediend bij het zorgkantoor. In de volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer te kunnen berichten.