De afgelopen periode zijn er vanuit de overheid, samen met de veldpartijen, verschillende rapporten, programma’s en akkoorden opgesteld.

Voorbeelden zijn o.a. het WOZO-programma voor de ouderenzorg, het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integrale Zorgakkoord (IZA). De rode draad hierbij is dat gezondheid en inwoners centraal worden gesteld en veel in de regio gestalte moet krijgen door domein overstijgende samenwerking.

In het IZA wordt van de zorgpartijen gevraagd om op basis van het regiobeeld een regioplan op te stellen. Transmuralis, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en gemeenten nemen dit najaar het initiatief om op basis van een update van het regiobeeld tot een regioplan te komen, waar de impactvolle transformaties in staan beschreven en welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan. Voor de toekomst van onze regio is dit een belangrijke stap.

Maar in het hier en nu gebeurt er ook veel bij Transmuralis. Zo heeft er een aantal personele wisselingen plaatsgevonden; zowel bestuurswisselingen bij onze deelnemende organisaties als ook wisselingen in het team van het bureau. Nieuwe mensen brengen ook weer nieuwe ideeën en elan met zich mee, waar we dan ook dankbaar gebruik van maken. De kunst is hierbij de goede dingen te behouden en nieuwe inzichten en kansen en ideeën toe te voegen. In deze fase zitten we nu volop en dat is leuk en inspirerend.

Binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle lopende projecten op dit gebied. Dit bleken er 58 te zijn! Een compliment voor alle organisaties in de regio om te zien hoe hard er wordt gewerkt om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Waar nodig zal aanvullende coördinatie vanuit Transmuralis bij deze projecten worden geboden.

Landelijk is er aanvullende financiering voor palliatieve zorg gekomen, die we nog dit najaar inzetten voor extra publieksbijeenkomsten 'Tijdig nadenken over het levenseinde', samen met WSV-support. Tevens zal er een update van de aanwezige producten m.b.t. palliatieve zorg plaatsvinden.

Vanuit het netwerk Dementie is de lancering van de nieuwe website wegwijzerdementie ZHN op Wereld Alzheimer Dag het vermelden waard. Samen met wethouder J. Terpstra van de gemeente Leiden heeft een feestelijk startschot plaatsgevonden op de Brein & Biosdagen van het Expertisecentrum Dementie.

Er vindt vanzelfsprekend nog veel meer plaats binnen onze netwerken en programma’s. Een groot deel leest u in deze nieuwsbrief.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Veronique Bekendam