Feature image

Dementie

Op deze pagina vindt u informatie over:
Dementie
Ambities netwerk Dementie
Netwerkleden dementie
Contactpersoon netwerk Dementie

Ook vindt u o.a. samenwerkingsafspraken, landelijke richtlijnen, handreikingen, instrumenten speciaal voor zorgverleners én informatie voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Navigeer direct naar:

Voor zorgverleners
Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers


Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. De bekendste symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag.

Mensen met dementie krijgen gedurende het ziekteproces te maken met problemen op meerdere levensgebieden en ze worden steeds meer afhankelijk van anderen. Dementie heeft dus grote impact op iemands leven én op dat van de omgeving. Mantelzorgers kunnen (over)belast raken door de toenemende zorg.

Mensen met dementie

Momenteel zijn er meer dan 8.000 mensen met dementie in Zuid-Holland Noord. Gemiddeld zijn er drie mensen betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Dit betekent dat ongeveer 32.000 mensen in onze regio te maken hebben met dementie.

Alzheimer Nederland heeft berekend dat in 2025 in Zuid-Holland Noord 10.950 mensen met dementie zullen wonen. Door verschillen in de bevolkingssamenstelling zijn de verschillen tussen gemeenten in de regio groot. De groei varieert van 10 procent voor de gemeente Leiden tot 51 procent voor de gemeente Nieuwkoop.


Ambities netwerk Dementie

Het netwerk Dementie Zuid Holland Noord is gericht op:

 • het verbeteren van de verbinding tussen relevante partijen in de keten dementiezorg
 • het oplossen van knelpunten in de zorg vanuit het perspectief van de cliënt (en omgeving) en zorgverlener
 • het borgen van innovaties die een structurele bijdrage aan kwaliteit leveren
 • kwaliteitsverbetering en de monitoring van de effecten van interventies

Het netwerk Dementie is in 2024 gericht op doelstellingen binnen de volgende thema’s:

 • Langer thuis met dementie
 • Deskundigheidsbevordering
 • Kwaliteit van zorg in de keten
 • Continuïteit & samenhang in de keten
 • Informatievoorziening aan zorgvragers, mantelzorgers en professionals

U leest meer over onze ambities in het jaarplan 2024.


Netwerkleden Dementie

In de regio Zuid-Holland Noord zijn de volgende organisaties bij het netwerk Dementie van Transmuralis aangesloten:

Samenwerking
Het netwerk Dementie werkt bovendien nauw samen met:


Contactpersoon netwerk Dementie

Marieke Zebregs is programmaleider van het netwerk Dementie. Zij werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ze is per e-mail bereikbaar of telefonisch via 071-3628220.


Voor zorgverleners

Er zijn diverse handreikingen, instrumenten en landelijke richtlijnen die zorgverleners ondersteunen in hun werkzaamheden. U vindt ze hieronder in de uitklapvelden. Hier vindt u ook het regionale aanbod met betrekking tot deskundigheidsbevordering, informatie over bovenregionale samenwerking op het gebied van dementie.

Casemanagement dementie

Binnen de regio Zuid-Holland Noord wordt gewerkt met casemanagement dementie.

Wat is casemanagement dementie?

Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanager dementie de persoon met dementie en de naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven. Daarnaast speelt de casemanager een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Alles in nauwe afstemming met de cliënt zelf, de naasten, de huisarts en andere hulpverleners.

Casemanagement (CMD) in de regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord wordt CMD aangeboden door diverse organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk Dementie:                 

Casemanagementoverleg

Sinds 2019 komen de casemanagers dementie per subregio (Groot Leiden, Groot Alphen en de Duin en Bollenstreek) periodiek bij elkaar om van elkaar te leren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (casemanagement) dementie in de regio. Het doel van het overleg is het vergroten van de kwaliteit van het casemanagement. Je kunt aansluiten als je werkt bij een organisatie die onderdeel uitmaakt van het dementienetwerk en verantwoordelijk bent voor casemanagement dementie.

Data, tijdstippen en locaties voor 2024 zijn hier terug te vinden. 

NZa Wachtlijstregeling Casemanagement dementie

Gezien de huidige tekorten in de zorg in Nederland, houdt de Nederlandse Zorgautoriteit actief toezicht op de wachtlijsten voor onder andere casemanagement dementie.

Per kwartaal zijn zorgaanbieders verplicht informatie aan te leveren over hun wachtlijsten. Transmuralis zorgt ervoor dat de verkregen informatie namens het netwerk wordt aangeleverd bij de NZa.

De informatie die aangeleverd dient te worden is: 

 • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat.
 • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.
 • Het aantal cliënten dat in zorg is.
 • Het totaal aantal fte’s van de casemanagers dementie.
 • De AGB-code van de vestigingslocatie.
 • De gemiddelde wachttijd.

De gegevens moeten volgens onderstaand schema aan de regionale netwerkcoördinator aangeleverd worden (Marieke Zebregs, mariekezebregs@transmuralis.nl).

Peildatum Uiterste aanleverdatum
CMD aanbieder
 
Uiterste aanleverdatum
netwerkcoördinator
 
1 juli10 juli20 juli
1 oktober10 oktober20 oktober
1 januari10 januari20 januari
1 april10 april20 april

Klik hier voor de Regeling Transparante Zorgaanbieders Casemanagement Dementie NR/REG-2122.
Klik hier voor de informatiekaart Aanleveren van wachttijden over casemanagement dementie.

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of WhatsApp 088 – 7708770.

Het overzicht van de wachtlijstregistraties casemanagement dementie in regio Zuid-Holland Noord vindt u hier

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep)

Dementie kan gepaard gaan met zeer ernstig probleemgedrag. Situaties waarin dit probleemgedrag zich voordoet, hebben vaak ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie, zijn/haar mantelzorgers en de betrokken zorgverleners. De begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag vraagt veelal om specifieke kennis en kunde, welke vaak onvoldoende aanwezig is binnen een reguliere ouderenzorgorganisatie.

Tot de doelgroep D-zep behoren mensen met dementie, die te maken hebben met meerdere zorgproblemen. De zorgproblemen kenmerken zich als volgt:

 • Ernstige gedragsproblemen op het gebied van: intensiteit, frequentie en/of langdurigheid, onvoorspelbaarheid
 • Het gedrag is moeilijk te hanteren door de omgeving.
 • Het gedrag wordt veroorzaakt door cliëntgebonden factoren en/of omgevingsfactoren.
 • Het gedrag leidt tot nadelige gevolgen: gevaar, lijdensdruk voor de persoon met dementie of voor zijn/haar omgeving, handelingsverlegenheid en/of overbelasting van de omgeving.

Zorgpartners: Regionaal Expertisecentrum D-zep in Zuid-Holland

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de expertise omtrent mensen met Dementie en zeer ernstig probleemgedrag, deze doelgroep wordt D-Zep genoemd, ondergebracht bij Regionale Expertisecentra (REC’s). Binnen de regio Zuid-Holland vervult zorgorganisatie Zorgpartners de rol van Regionaal Expertisecentrum D-Zep.

Bekijk deze webpagina van Zorgpartners voor de contactgegevens en meer informatie over het Regionaal Expertisecentrum D-Zep.

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag tijdens een intramuraal verblijf

Het Regionaal Expertisecentrum D-zep kan ondersteuning bieden bij situaties waar sprake is van dementie gecombineerd met zeer ernstige gedragsproblematiek. 

De deskundigen van het Regionale expertisecentrum denken graag, in een vroegtijdig stadium, mee met behandelaren en teams van reguliere zorgafdelingen. Het Regionale Expertisecentrum biedt consultatie en scholing. Een tijdelijke opname op een speciale afdeling van het Regionale Expertisecentrum D-zep is mogelijk wanneer consultatie en/of scholing bij een specifieke situatie onvoldoende effectief blijkt te zijn.  

Cliënt met D-zep aanmelden bij Zorgpartners: benodigde informatie

Wanneer u een cliënt wilt aanmelden bij Zorgpartners voor consultatie of tijdelijke opname, zijn de volgende gegevens nodig:

 • Reden voor aanmelding
 • Beschrijving van de situatie en context
 • Omschrijving van het probleemgedrag (inclusief testuitslagen van de NPI-Q en CMAI)
 • Effecten van de eerder ingezette interventies / behandelingen (bijv. behandelplan, zorgplan, benaderingsplan, signaleringsplan)
 • Medische voorgeschiedenis, actueel medisch overzicht (AMO), recent lab
 • ZZP 7 is aangevraagd of aanvraag loopt
 • Schriftelijk akkoord van de vertegenwoordiger
 • Terugplaatsgarantie

Thuiswonende mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Het Regionaal Expertisecentrum D-zep is niet toegankelijk voor consultatie over thuiswonende mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. 

Bij situaties in de thuissituatie kan contact op worden genomen met het Steun- en consultatieteam dementie van het Expertisecentrum Dementie Zuid-Holland Noord. Binnen dit team zijn behandelaren en zorgverleners met kennis en ervaring met dementiezorg vertegenwoordigd vanuit verschillende regionale organisaties (Topaz, ActiVite, Marente en WIJdezorg). 

Het Steun- en consultatieteam team wordt samengesteld op basis van de vraag/behoefte en is beschikbaar om mee te denken in ingewikkelde cliëntsituaties binnen thuiszorg, maar ook in de intramurale setting. 

Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van het Steun- en consultatieteam dementie van het Expertisecentrum Dementie Zuid-Holland Noord.

Dementiemonitor mantelzorg 

De Dementiemonitor Mantelzorg is een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel. In dit onderzoek wordt gekeken naar de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning, hun ervaren belasting, de inzet van zorg en de impact van de rol van mantelzorger op hun leven. In 2022 is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten voor de regio Zuid-Holland Noord kunt u hier vinden.

Dementie op jonge leeftijd

Voorlichtingsproducten voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Vaak spelen er andere vragen en behoeften dan bij mensen met dementie op hogere leeftijd. Deze mensen op jonge leeftijd hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten. Tegelijkertijd speelt er een verliesproces, dat gepaard gaat met veel onzekerheid en vragen.

Transmuralis, Marente, ActiVite en Topaz hebben de afgelopen jaren de handen ineengeslagen om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen. Zij hebben samen in de vorm van een klantreis onderzocht hoe de zorg nu wordt ervaren door jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Het project is inmiddels afgerond en heeft bruikbare resultaten opgeleverd. U vindt hieronder de tot heden ontwikkelde producten en de uitwerking van de klantreis:

Sociale kaart Dementie op jonge leeftijd
Begrippenlijst voor jonge mensen met dementie en hun naasten
Lijst met interessante digitale hulpmiddelen, video’s, series en podcasts

De klantreis is gedetailleerd uitgewerkt in 4 persona. U vindt de uitwerking hier.

Dementievriendelijke regio

Wat is dementievriendelijk?

Steeds meer inwoners en organisaties in de 13 gemeenten in de regio krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. In een dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen. Zo kunnen inwoners en bedrijven dementie beter herkennen en weten ze hoe ze iemand met dementie kunnen helpen. In een dementievriendelijke gemeente wordt dementie bespreekbaar gemaakt en is er oog voor wat mensen met dementie nog wél kunnen.

Kennis delen in de regio

Er zijn veel manieren waarop een gemeente samen met inwoners en organisaties vorm kan geven aan ‘dementievriendelijkheid’. Er is geen blauwdruk voor een dementievriendelijke gemeente en het is ook nooit klaar. In sommige gemeenten gebeurt al veel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, in andere nog minder (zichtbaar).

Op de website van samendementievriendelijk is veel informatie terug te vinden.

Transmuralis verspreidt graag kennis en goede voorbeelden, zodat dit ten goede kan komen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Bij een aantal gemeenten participeert Transmuralis actief in de lokale werkgroep.

Op 25 september 2023 organiseerde Transmuralis een leeratelier in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein, waarin goede voorbeelden op dit gebied zijn gedeeld.

Deskundigheidsbevordering

Op verschillende manieren draagt Transmuralis bij aan deskundigheidsbevordering van professionals:

Casemanagementoverleggen

Periodiek komen de casemanagers van elke subregio bij elkaar om van elkaar te leren en om op de hoogte te blijven van regionale en landelijke ontwikkelingen. Ook organiseert Transmuralis casuïstiekbesprekingen, waarin casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen bij elkaar om aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan en zo hun deskundigheid te vergroten.

Data, tijdstippen en locaties voor 2024 zijn hier terug te vinden. 

Netwerkbijeenkomst

Het netwerk organiseert tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

Themabijeenkomsten

Het netwerk organiseert regelmatig scholingsbijeenkomsten. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

Ook via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de geplande bijeenkomsten van Transmuralis. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via deze link.

Klantenreizen

In de regio Zuid-Holland Noord vinden we het belangrijk dat de zorg en ondersteuning van mensen met dementie in de verschillende fasen (niet-pluis fase tot overlijden / nazorg) goed op elkaar aansluit en zich richt op wat mensen nodig hebben. Gecoördineerde samenwerking tussen alle (in)formele hulpverleners is hierbij van groot belang.

Methode

De methode van de klantreis dementie wordt hierbij als hulpmiddel ingezet om zo de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. De ervaringen van inwoners met dementie en de mantelzorgers zijn hierbij leidend. De “reis” is het traject dat mensen met dementie en mantelzorgers doorlopen op weg naar de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Door dit traject vanuit de beleving van deze mensen te doorlopen, wordt zichtbaar welke gebeurtenissen plaatsvinden en welke emoties dit oproept bij verschillende mensen. De ervaring leert dat deze aanpak een nieuwe kijk biedt, die vanuit het eigen perspectief niet altijd gezien wordt.

De reis gaat over de grenzen van organisaties heen. Een divers gezelschap is daarom nodig om gaandeweg de reis de stappen te analyseren en beelden compleet te maken. De beleving van een betrokkene is gebaseerd op feiten, emoties en eigen kennis, ervaringen en vaardigheden.

Stappen tot verbetering van de ervaringen

Om te komen tot verbetering worden doorgaans de volgende stappen doorlopen:

 1. In gesprek met mensen met dementie en mantelzorgers over hun ervaringen
 2. De ervaringen delen met professionals die betrokken zijn bij dementiezorg en ondersteuning
 3. De perspectieven van professionals toevoegen aan de “reis” van mensen met dementie en mantelzorgers
 4. Samen kijken waar verbeterkansen liggen op de onderdelen die als aandachtspunten naar voren kwamen
 5. Verbeterplannen uitvoeren
 6. Testen of de verbetering bijdraagt aan een betere ervaring en zo nodig bijstellen

Ervaringen in de regio

Inmiddels is op diverse plekken in de regio de klantreis ingezet als methode om zorg en ondersteuning te verbeteren. De klantreis en de verbeterplannen bevinden zich in verschillende fases.

 • In Alphen aan den Rijn is in 2020 in samenwerking met de gemeente, de Hogeschool Leiden en TOMindebuurt de klantreis dementie gestart. De gesprekken met inwoners leidden tot aandachtspunten die opgepakt zijn. Twee belangrijke resultaten zijn de wegwijzer voor mensen met dementie en de routekaart voor professionals.
 • In Leiden is in 2021 in samenwerking met de gemeente de klantreis gestart. De focus lag hier op het thema communicatie rondom dementie. De ervaringen van inwoners met dementie en hun mantelzorgers zijn gedeeld met professionals en vrijwilligers betrokken bij dementiezorg – en ondersteuning in Leiden.
 • In de regio zijn we eind 2021 / begin 2022 in samenwerking met ActiViteMarente en Topaz in gesprek gegaan met jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. We wilden weten hoe zij de zorg en ondersteuning in onze regio ervaren. Dit heeft geleid tot een klantreis van vier verschillende persona’s. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er verschillende verbeteracties in gang gezet. Er zijn bijvoorbeeld verschillende nieuwe voorlichtingsmaterialen voor jonge mensen met dementie ontwikkeld, die aansluiten bij de gesignaleerde behoeften.
 • In 2023 is een klantreis gericht op mensen met dementie en migratieachtergrond, én hun mantelzorgers, gestart. De gesprekken als onderdeel van dit onderzoek worden in 2024 voortgezet. Eind van dit kalenderjaar worden de eerste resultaten verwacht.
Landelijke richtlijnen

Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Het document is ingedeeld op basis van het dementieproces; van de niet-pluisfase tot en met de stevensfase en de nazorg aan mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie bevat 25 aanbevelingen en 12 kwaliteitsindicatoren, die organisaties kunnen stimuleren tot het verbeteren van hun zorg en ondersteuningsaanbod.

Twintig organisaties hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard Dementie, waaronder vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten, mantelzorgers, de zorgverzekeraars en beroepsorganisaties. Er is een publieksversie beschikbaar van de Zorgstandaard en een versie voor professionals

Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie

Probleemgedrag bij mensen met dementie is een belangrijk signaal richting de zorgverleners. Deze richtlijn ondersteunt het multidisciplinair en methodisch werken bij probleemgedrag bij mensen met dementie. Op basis hiervan kan een persoonsgerichte aanpak worden ontwikkeld voor een specifieke situatie, waarbij wordt aangesloten bij de behoeften van de persoon met dementie en de mogelijkheden van de omgeving. 

De richtlijn is geschikt voor gebruik in de extra- en intramurale zorg. U vindt de richtlijn op de website van Verenso

Richtlijn palliatieve zorg bij mensen met dementie

Er zijn verschillen in de palliatieve zorg voor mensen met dementie in vergelijking met palliatieve zorg voor mensen met somatische ongeneeslijke aandoeningen. Deze richtlijn dient ter ondersteuning van de belangrijkste knelpunten in de dagelijkse praktijk voor palliatieve zorg bij mensen met dementie en beoogt hiermee de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie te verbeteren. 

In 2023 is de richtlijn herzien op basis van de meest actuele inzichten. U vindt de richtlijn op de website Palliaweb.

Niet Pluis gevoel

Materialen Signaleren Niet Pluis gevoel zijn gratis (digitaal) verkrijgbaar bij Transmuralis

Eenzaamheid, depressies, dementie, onverantwoord alcoholgebruik en ontspoorde zorg door overbelaste mantelzorgers.
Het zijn allemaal psychosociale problemen waar ouderen niet graag voor uitkomen. Laat staan dat ze er hulp voor vragen. Passende zorg of ondersteuning blijft dan ook vaak uit. Daarom is het belangrijk dat anderen de problemen herkennen en aan de bel trekken. Zo kan tijdige en adequate hulp bij dementie veel leed besparen. Door problemen vroeg te signaleren en vervolgens passende hulp te bieden, kunnen meer ouderen langer thuis wonen en blijven meedoen in de samenleving.

Training op maat

Huishoudelijke hulpen, gastvrouwen en vrijwilligers zoals maaltijdbezorgers of bezoekmaatjes horen en zien veel. Vaak geeft deze informatie hen een Niet Pluis gevoel, maar weten ze niet wat ze ermee moeten doen. Om hen meer handvatten te bieden, is er een training ontwikkeld in de regio die organisaties kunnen aanbieden aan hun professionals en vrijwilligers. De training kan op maat gemaakt worden met behulp van de handleiding voor trainers en het digitale lesmateriaal.

Handleiding voor managers

Veel organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen, hebben vragen over vroegsignalering. Professionals en vrijwilligers die signaleren dat er iets niet pluis is, zijn bang om een oudere een etiket op te plakken, om te falen als ze het – achteraf – niet bij het rechte eind bleken te hebben of om hun relatie met een oudere te verstoren. Ook de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens is een bron van zorg. Mag een vrijwilliger aan een coördinator doorgeven dat hij zich zorgen maakt over mevrouw Jansen of meneer De Bruin?

Problemen signaleren en er vervolgens niets mee doen heeft geen zin. Daarom moeten organisaties de procedure rondom een melding goed regelen: wie brengt de situatie van een oudere in kaart, wie adviseert en wie legt er eventueel contact met derden? Dat staat allemaal in de hand­leiding die speciaal voor managers is ontwikkeld om een systeem voor vroegsignalering te implementeren.

Hoe gaat een organisatie om met privacy, rollen, verantwoordelijkheden, scholing van professionals en vrijwilligers en andere zaken die te maken hebben met vroegsignalering? De handleiding biedt managers een handvat om vroegsignalering doelmatig en wettig te verankeren in de organisatie.

De volgende materialen zijn gratis (digitaal) verkrijgbaar bij Transmuralis:
– voor managers: handleiding voor implementatie in organisaties
– voor trainers: handleiding bij digitaal lesmateriaal
– digitaal lesmateriaal
– signalenkaart
– een hand out voor deelnemers die de training gevolgd hebben
– een animatiefilm

U kunt de materialen aanvragen door een mail te sturen: info@transmuralis.nl

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. Op de website van Movisie is de beschrijving terug te vinden.

Routekaart dementie

De routekaart dementie visualiseert veel voorkomende situaties in het dementieproces en de stappen die gezet (kunnen) worden door professionals. Op onderdelen kan doorgeklikt worden naar externe websites, onderliggende informatie of werkafspraken over de betreffende stap in de routekaart. 

De routekaart dementie is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal professionals vanuit het regionale dementienetwerk.

Via deze link kunt u de routekaart dementie inzien. 

Wilt u in uw eigen werkomgeving ook de routekaart dementie gebruiken en kunt u daar wat ondersteuning bij gebruiken? Heeft u verbetersuggesties voor de routekaart dementie met betrekking tot de processtappen of de achterliggende documenten of links? Laat het ons weten door te mailen naar info@transmuralis.nl

Toolkit Hartelijk welkom

De overgang van thuis naar het verpleeghuis is vaak een stressvolle en emotionele gebeurtenis. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorgers.

Het regionale Expertisecentrum Dementie heeft actieonderzoek gedaan naar de overgang van thuis naar het verpleeghuis. Dit heeft een goedgevulde toolkit opgeleverd vol praktische tips en tools die bijdragen aan een soepelere overgang van thuis naar het verpleeghuis.

U kunt de toolkit downloaden via de website van het Expertisecentrum Dementie. Ga direct naar de desbetreffende pagina via deze link.


Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementiefrontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. 

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte die veel vragen oproept. De ziekte heeft veel impact op het leven van de persoon zelf en zijn naasten.

Hieronder, in de uitklapvelden, vindt u nuttige informatie en handreikingen. Hier vindt u ook een verwijzing naar belangenbehartiging & lotgenotencontact.

Begrippenlijst over dementie

De begrippenlijst over dementie kan houvast bieden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, komen mensen vaak in aanraking met diverse nieuwe begrippen. Vanuit het netwerk dementie is er een overzicht opgesteld van de meest voorkomende termen en hun betekenis. Klik hier om de begrippenlijst te openen.

Belangenbehartiging & lotgenotencontact

Transmuralis werkt nauw samen met de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland ondersteunt de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers door onder andere informatievoorziening, onderzoek uitvoeren en het organiseren van ontmoetingen.

Alzheimercafés

In de regio Zuid-Holland Noord worden er in diverse gemeenten Alzheimercafes georganiseerd. Deze ontmoetingsbijeenkomsten zijn speciaal bestemd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Dementiemonitor mantelzorg

De Dementiemonitor Mantelzorg is een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel. In dit onderzoek wordt gekeken naar de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning, hun ervaren belasting, de inzet van zorg en de impact van de rol van mantelzorger op hun leven. In 2022 is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten voor de regio Zuid-Holland Noord kunt u hier vinden. 

Casemanagement dementie

Binnen de regio Zuid-Holland Noord wordt gewerkt met casemanagement dementie.

Wat is casemanagement dementie?

Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanager dementie de persoon met dementie en de naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven. Daarnaast speelt de casemanager een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Alles in nauwe afstemming met de cliënt zelf, de naasten, de huisarts en andere hulpverleners.

Casemanagement (CMD) in de regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord wordt CMD aangeboden door diverse organisaties die aangesloten zijn bij het dementienetwerk:                 

Wilt u in contact komen met een casemanager dementie?

Via uw huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor een casemanager dementie. Samen kunt u bespreken welke zorgorganisaties casemanagement bieden in uw woonplaats en met welke organisatie u in contact wilt komen. Kijk voor meer informatie op de website wegwijzerdementiezhn.nl.

Wegwijzer dementie

Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke informatie over dementie, als om informatie over organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden aan mensen met dementie én hun naasten. Dit is de reden dat het netwerk Dementie Zuid-Holland Noord de website Wegwijzerdementiezhn.nl heeft ontwikkeld.

De website geeft informatie over de zes verschillende fases van dementie en over het lokale aanbod in de 13 gemeenten die onder het werkgebied van het netwerk Dementie Zuid-Holland Noord vallen. Omdat het lastig is om informatie actueel te houden, is ervoor gekozen om bij de inhoudelijke informatie zoveel mogelijk door te verwijzen naar informatie op al bestaande websites over dementie.

Klik hier om naar boven te gaan