Feature image

Netwerk CVA

Op deze pagina vindt u informatie over:
CVA
Ambities netwerk CVA
Netwerkleden CVA
Contactpersoon netwerk CVA

Ook vindt u o.a. samenwerkingsafspraken, handreikingen, instrumenten speciaal voor zorgverleners én informatie voor patiënten met een CVA en hun naasten. Navigeer direct naar:

Voor zorgverleners
Voor patiënten met een CVA en hun naasten


CVA

Een beroerte of Cerebro Vasculair Accident (CVA) heeft een grote impact op iemands leven en op dat van de omgeving. Het is een plotselinge gebeurtenis en het proces van herstel en revalidatie is vaak intensief en duurt lang. Soms zijn er veel verschillende zorgverleners en voorzieningen nodig om een zo goed mogelijk leven te kunnen realiseren na een CVA.

Elk jaar worden zo’n 40.000 mensen getroffen door een CVA. Dat zijn er ongeveer 110 per dag. Ongeveer 80% van de mensen met een beroerte heeft een herseninfarct. 20% heeft een hersenbloeding.

 • in de regio Zuid-Holland Noord worden jaarlijks circa 1000 mensen opgenomen met een CVA
 • in Nederland leven bijna 372.000 mensen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct
 • in 2021 stierven ongeveer 9.000 mensen aan een CVA, zo’n 25 mensen per dag
 • mannen zijn gemiddeld 79 jaar als ze overlijden aan een CVA, vrouwen 83 jaar
 • ongeveer 2 op de 3 patiënten met een herseninfarct en 1 op de 3 patiënten met een hersenbloeding kunnen 3 maanden na hun ziekenhuisopname voor CVA weer zelfstandig leven

Ambities netwerk CVA

Uitgangspunten van het netwerk CVA:

 • De CVA patiënt staat centraal, de zorgvraag en de wensen van de patiënt zijn leidend
 • De CVA patiënt wordt actief betrokken bij het netwerk
 • Zorg wordt geleverd volgens de zorgstandaard CVA

 De ambities van het netwerk CVA voor 2024: 

 1. Continuïteit & samenhang in de keten
 2. Deskundigheidsbevordering
 3. Informatie & communicatie 

De belangrijkste samenwerkingsafspraken van het netwerk zijn vastgelegd in het Regionaal Convenant CVA Zorg.

U leest meer over onze ambities in het jaarplan 2024.


Netwerkleden CVA

In de regio Zuid-Holland Noord zijn de volgende organisaties bij het netwerk CVA van Transmuralis aangesloten:


Contactpersoon netwerk CVA

Marieke Zebregs is programmaleider van het netwerk CVA. Zij werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ze is per e-mail bereikbaar of telefonisch via 071-3628220.


Voor zorgverleners

Er zijn diverse samenwerkingsafspraken, handreikingen, instrumenten en landelijke richtlijnen die zorgverleners ondersteunen in hun werkzaamheden. U vindt ze hieronder in de uitklapvelden. Hier vindt u ook het regionale aanbod met betrekking tot deskundigheidsbevordering, informatie over relevante regionale en bovenregionale ontwikkelingen.

Centrale zorgverlener (CZV)

De CZV is een verpleegkundige met aandachtsveld neurologie (generalistisch wijkverpleegkundige of een neurologiewijkverpleegkundige) werkzaam bij ActiVite of Marente. De CZV begeleidt de CVA-patiënt bij de overgang van het ziekenhuis of revalidatie-instelling naar huis.

Proces

Wanneer een CVA-patiënt uit het ziekenhuis of revalidatie-instelling wordt ontslagen en terugkeert naar huis, wordt de patiënt door het ziekenhuis of de revalidatie-instelling aangemeld bij ActiVite of Marente. De keuze voor ActiVite of Marente wordt ingegeven door de woonplaats van de patiënt.

Wanneer de aanmelding is ontvangen, wordt door de CZV zo snel mogelijk na het ontslag (binnen 1 week) telefonisch contact opgenomen met de CVA-patiënt en wordt een afspraak voor een huisbezoek gemaakt. Het huisbezoek vindt zo snel als mogelijk plaatst.

Na het eerste huisbezoek volgen een of meerdere vervolgafspraken. Het aantal en de tijd tussen de afspraken wordt in overleg tussen de CZV en de patiënt afgesproken.

Inhoud van de zorg

Tijdens het eerste huisbezoek wordt de persoonlijke situatie van de patiënt besproken en kunnen alle vragen worden voorgelegd en de eventuele veranderingen of problemen waar men tegenaan loopt worden besproken. Er wordt uitgelegd welke impact een beroerte kan hebben op het leven. 

Ook worden de medicijnen die zijn voorgeschreven vanuit het ziekenhuis of revalidatie-instelling gecontroleerd en wordt indien nodig opvolging gegeven aan verwijzingen die zijn meegekregen.

Door vroegtijdig advies en het stilstaan bij de (mogelijke) gevolgen van een CVA, kunnen problemen in een latere fase worden verminderd of voorkomen. Ook als er niet direct een probleem wordt ervaren of vragen zijn, is het goed dat de CZV een oogje in het zeil houdt. De verpleegkundige spreekt uit ervaring en kan op het gebied van voorlichting en praktische tips veel betekenen.

Het huisbezoek is ook bedoeld voor de partner of mantelzorger van de CVA-patiënt.

Hier vindt u de patiëntenbrief over de CZV die aan de CVA-patiënt bij ontslag wordt meegegeven.

Deskundigheidsbevordering

Op verschillende manieren draagt Transmuralis bij aan deskundigheidsbevordering van professionals:

Netwerkbijeenkomst

Het netwerk organiseert een jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

Themabijeenkomsten

Het netwerk organiseert regelmatig themabijeenkomsten. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

Ook via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de geplande bijeenkomsten van Transmuralis. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via deze link.

Informatiegids CVA

Informatiegids CVA Zuid-Holland Noord (digitaal)

Deze informatiegids geeft een overzicht van de aanwezige zorg-, revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden in de regio Zuid-Holland Noord voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten. In Zuid-Holland Noord is een actief CVA-netwerk waarin samengewerkt wordt aan een logische samenhang van zorg en begeleiding voor mensen die getroffen zijn door een CVA. De gids is bedoeld voor zowel mensen die in het persoonlijke leven door een CVA zijn getroffen als voor beroepsmatige betrokkenen.

Volg deze link naar de CVA-gids. Deze informatiegids is op dit moment helaas niet in papieren vorm verkrijgbaar. 
Wanneer deze weer beschikbaar zijn, zal dit via deze website kenbaar worden gemaakt. 

Bij de samenstelling van de gids zijn wij er ons van bewust dat, ondanks het streven naar nauwkeurigheid, deze wellicht niet volledig is. Aanvullingen zijn welkom. 

Meer informatie:

Op de website van de Hersenstichting vindt u veel informatie over CVA. 
Op de website van de Hartstichting vindt u veel informatie over CVA.                      

Brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’

Zorgverleners gebruiken voor de zorg aan CVA-patiënten de zorgstandaard CVA/TIA. Dit is een landelijke richtlijn voor CVA-zorg. Deze zorgstandaard is vertaald voor patiënten en leest u in deze brochure.

Landelijke richtlijnen

Zorgstandaard CVA / TIA

Doelgroep zijn alle betrokken professionals in de CVA-zorgketen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA-zorgketen, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben doorgemaakt en hun naasten. De zorgstandaard wordt op dit moment herzien. Download de Zorgstandaard CVA.

Kwaliteitscriteria acute beroertezorg

Doelgroep zijn de behandelaars en ziekenhuizen. Alle relevante documenten zijn hier te vinden.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Doelgroep zijn alle betrokken professionals in de CVA-zorgketen.
Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen – Kennisnetwerk CVA NL

Neuronet Zuid Holland Noord

Neuronet ZHN is een regionaal en multidisciplinair 1e lijns netwerk gericht op het verbeteren, stimuleren en borgen van multidisciplinaire, kwalitatief goed afgestemde, evidence based practise zorg voor eerstelijns patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Zuid Holland Noord. De zorg wordt aangeboden volgens de geldende richtlijnen en principes van value based health care en stepped care.

Hoe doet Neuronet ZHN dat?

Neuronet Zuid-Holland Noord realiseert bovenstaande door:

 • Het vergroten van de vindbaarheid van gekwalificeerde behandelaars via de website van Neuronet
 • Het creëren van een optimale doorstroom van patiënten tussen de eerste en tweede lijn.
 • Het vergroten en delen van kennis en kunde binnen het netwerk.
 • Het maken van inhoudelijke en logistieke behandelafspraken binnen de NAH zorgketen.
 • Het optimaliseren van de communicatie binnen de keten.
 • Het organiseren van 4 (verplichte) netwerkbijeenkomsten per jaar voor behandelaars.
 • Het toetsen van de 1e lijns deelnemers  op inhoudelijke en logistieke kwaliteitscriteria.

Waar vindt u Neuronet?

Zoekt u een gekwalificeerde fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist? 

Via deze link krijgt u zicht op de behandelaars bij u in de buurt.

Vragen? 

Stel uw vragen door een email te sturen naar ZHN@neuronetwerk.nl.

Routekaart CVA

De routekaart visualiseert de weg, die de CVA patiënt door de zorgketen doorloopt. Hierin worden de volgende fases onderscheiden:

 • Acute fase
 • Behandelfase
 • Revalidatiefase
 • Chronische fase

De routekaart geeft inzicht in veel voorkomende situaties in het proces en de stappen die gezet (kunnen) worden door professionals. Op onderdelen kan doorgeklikt worden naar externe websites, onderliggende informatie of werkafspraken over de betreffende stap in de routekaart. De routekaart CVA is ontwikkeld door een regionale werkgroep van zorgverleners werkzaam binnen de verschillende fasen in het traject van de CVA patiënt.

Ook vindt u op de routekaart een link naar de informatiegids CVA, waarin onder andere de zorgaanbieders in de regio Zuid-Holland Noord per fase in de keten staan vermeld.

Via deze link kunt u de routekaart CVA inzien.

Wilt u in uw eigen werkomgeving ook de routekaart CVA gebruiken en kunt u daar wat ondersteuning bij gebruiken? Heeft u verbetersuggesties voor de routekaart met betrekking tot de processtappen of de achterliggende documenten of links? Laat het ons weten door te mailen naar info@transmuralis.nl.

Wat is de Katwijkse ziekte (HCHWA-D)? 

Bij de Katwijkse Ziekte wordt door een gendefect een eiwit amyloïd aangemaakt. Dit stapelt zich vervolgens op in de bloedvaten van de hersenen waardoor hersenbloedingen ontstaan. Die kunnen zich al op relatief jonge leeftijd (45-60 jaar) voordoen. De officiële naam van de Katwijkse Ziekte is HCHWA-D: Heriditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch Type.

HCHWA-D is erfelijk, met een overdraagbaarheidskans van minimaal 50% als één ouder drager is en 75% als beide ouders drager zijn. Het LUMC doet nog onderzoek naar het exacte aantal patiënten, er zijn al honderden dragers van het gendefect geregistreerd. Verreweg de grootste groep woont in de regio Katwijk. Eén op de drie mensen met de Katwijkse Ziekte overlijdt aan de gevolgen van de eerste grote hersenbloeding. Er is nog geen geneesmiddel.

Expertiseteam

Om de zorg voor patiënten met de Katwijkse Ziekte en hun omgeving zo optimaal mogelijk te maken is er binnen Marente een expertise team Katwijkse ziekte opgericht. Er is ook een netwerk opgezet waarin verschillende zorgverleners en organisaties (zoals het LUMC (CHA-Poli) en Marente) deelnemen die zich richten op de Katwijkse ziekte. Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen deze organisaties.

Meer informatie?

Meer informatie over de Katwijkse ziekte vindt u op de website van het LUMC en Marente.


Voor patiënten met een CVA en hun naasten

Bij een beroerte of cva wordt de zuurstoftoevoer naar een deel van de hersenen verstoord. Er zijn verschillende soorten beroerten, grofweg te verdelen in infarcten en bloedingen.

Bij een herseninfarct is een bloedvat verstopt geraakt, en wordt de zuurstoftoevoer afgekneld. Daardoor sterven delen van de hersenen af. Als de afsluiting van een slagader verschijnselen veroorzaakt die slechts enkele minuten of uren duren, spreken we van een tia (transient ischaemic attack).

Bij een hersenbloeding is een bloedvat geknapt. Bloedingen kunnen plaatsvinden in het hersenweefsel. Dit zijn intracerebrale bloedingen. Ook kan de bloeding optreden in de hersenvliezen tussen de schedel en de hersenen. Dat heet een subarachnoïdale bloeding (sab).

Een CVA heeft vaak grote impact op het leven van de patiënt en zijn/haar naasten.

Belangenbehartiging & lotgenotencontact

Patiëntenvereniging: Hersenletsel.nl                                             

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel zoals een CVA. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening.

Belangenbehartiging

Mensen met hersenletsel en hun naasten staan in de belangenbehartiging centraal. Hersenletsel.nl wil hen versterken zodat ze ondanks hun beperkingen ten volle kunnen meedoen in de maatschappij. Hersenletsel.nl werkt samen in een netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars en anderen om de zorg en opvang van mensen met hersenletsel optimaal te organiseren.

Ook binnen het CVA-netwerk Zuid-Holland Noord worden de belangen van de patiënt vertegenwoordigd door Hersenletsel.nl.

Hersenletsel.nl geeft informatie via o.a. de website www.hersenletsel.nl, het Hersenletsel Magazine, in talloze publicaties en op informatiemarkten zoals `de dag van de beroerte`.
Voor € 32.50 kan men lid worden van Hersenletsel.nl. Voor meer informatie of direct aanmelden wordt verwezen naar de website van Hersenletsel.nl.

Voor meer informatie over Hersenletsel.nl kunt u mailen met Ad van Dongen (advandongen@hersenletselzuidholland.nl).

Lotgenotencontact

Hersenletsel.nl organiseert op veel plaatsen en op uiteenlopende manieren contacten tussen lotgenoten en organiseert ook landelijke dagen en weekenden voor mensen met hersenletsel en hun naasten. In de regio Zuid-Holland Noord organiseren Transmuralis en Hersenletsel.nl regelmatig gezamenlijk lotgenotenbijeenkomsten. De agenda van deze bijeenkomsten vindt u hier

Informatiegids CVA

Informatiegids CVA Zuid-Holland Noord (digitaal)

Deze informatiegids geeft een overzicht van de aanwezige zorg-, revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden in de regio Zuid-Holland Noord voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten. In Zuid-Holland Noord is een actief CVA-netwerk waarin samengewerkt wordt aan een logische samenhang van zorg en begeleiding voor mensen die getroffen zijn door een CVA. De gids is bedoeld voor zowel mensen die in het persoonlijke leven door een CVA zijn getroffen als voor beroepsmatige betrokkenen.

Volg deze link naar de CVA-gids. Deze informatiegids is op dit moment helaas niet in papieren vorm verkrijgbaar. 
Wanneer deze weer beschikbaar zijn, zal dit via deze website kenbaar worden gemaakt. 

Bij de samenstelling van de gids zijn wij er ons van bewust dat, ondanks het streven naar nauwkeurigheid, deze wellicht niet volledig is. Aanvullingen zijn welkom. 

Meer informatie:

Op de website van de Hersenstichting vindt u veel informatie over CVA. 
Op de website van de Hartstichting vindt u veel informatie over CVA.  

Brochure “Goede zorg na een CVA/TIA”

Zorgverleners gebruiken voor de zorg aan CVA-patiënten de zorgstandaard CVA/TIA. Dit is een landelijke richtlijn voor CVA-zorg. Deze zorgstandaard is vertaald voor patiënten en leest u in deze brochure.

Ketenzorg

Wat is ketenzorg?

Patiënten ontvangen dikwijls vanuit verschillende professionals uit verschillende organisaties zorg en begeleiding. Het is belangrijk om die zorg goed op elkaar te laten aansluiten. Ketenzorg is een manier om dat te bereiken.

Het doel van ketenzorg is dat de patiënt een samenhangend, kwalitatief goed aanbod ontvangt op het gebied van behandeling, zorg en welzijn. Dit aanbod sluit zo goed mogelijk aan op de behoefte van de patiënt en de patiënt heeft geen last van muren en belangen tussen organisaties.  De patiënt doorloopt de keten in alle fasen van de behandeling.

Het CVA-netwerk Zuid-Holland Noord is een grote keten voor CVA-zorg in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en de Rijn-, Duin- en Bollenstreek.

De drie fasen na een CVA

De behandeling van een CVA kan onderscheiden worden in drie fasen:

 • de acute fase
 • de herstel- of revalidatie fase
 • de chronische fase

De grenzen tussen deze fasen zijn niet scherp te trekken, maar de opdeling in de fasen is van belang omdat  de aard van de zorgverlening in iedere fase van elkaar verschilt. 

 • Acute fase 

De acute fase is de eerste fase na het optreden van het CVA en duurt enkele dagen tot ruim een week. De meeste patiënten verblijven in deze fase in het ziekenhuis.

Bij de verdenking van een CVA wordt u opgenomen in het ziekenhuis. In de regio Zuid-Holland Noord zijn dat de ziekenhuizen LUMC en Alrijne (locatie Leiderdorp). In het ziekenhuis wordt een CT-scan gemaakt om te zien of er sprake is van een herseninfarct of een hersenbloeding. Afhankelijk van deze uitslag wordt de behandeling ingezet.

Het hoofddoel van de acute fase is het voorkomen dat de hersenschade verergert en dat andere complicaties ontstaan. Observatie, diagnostiek en eerste behandeling staan dan ook centraal. Ook wordt gekeken welk vervolgtraject het beste bij de patiënt past. De acute fase loopt tot het moment dat de patiënt lichamelijk stabiel is en de acute behandeling is beëindigd.

 • Revalidatie fase 

Na de acute fase begint de revalidatie fase. In de revalidatie fase wordt door middel van een individueel plan gewerkt aan het maximaal haalbare herstel van functioneren. Het hoofddoel daarbij is om nadelige gevolgen van het CVA te beperken, complicaties te voorkomen en het functioneren in het dagelijks leven zo goed mogelijk te herstellen.

Revalideren kan thuis gebeuren, maar ook in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. De revalidatie start zo snel mogelijk na het CVA.

Revalideren thuis:

De meeste patiënten gaan na ontslag naar huis, eventueel met ondersteuning van thuiszorg.

Iedere patiënt wordt aangemeld bij de Centrale zorgverlener (een in neurologie gespecialiseerde verpleegkundige van een Thuiszorgorganisatie). De Centrale zorgverlener neemt in de eerste week na ontslag contact op met de patiënt en maakt een afspraak voor een huisbezoekzie voor meer informatie nazorg centrale zorgverlener.

Daarnaast kan de neuroloog de patiënt verwijzen naar fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie. Ook is het mogelijk dat er poliklinische nabehandeling wordt ingezet in het revalidatiecentrum.

In de thuissituatie is de huisarts het aanspreekpunt. De patiënt komt meestal nog eenmaal ter controle bij de neuroloog op de polikliniek Neurologie.

Revalideren in een revalidatie-instelling:

Een deel van de CVA-patiënten kan niet rechtstreeks naar huis, maar heeft bij de revalidatie eerst extra ondersteuning en verzorging nodig. Deze patiënten kunnen revalideren in een revalidatiecentrum. In deze regio zijn er verschillende revalidatie-instellingen met een  gespecialiseerde afdeling specifiek voor revalidatie na een CVA.

Er zijn 2 soorten revalidatie: medisch specialistische revalidatie (MSR)* en geriatrische revalidatie zorg (GRZ)*.

*De GRZ behandelt de minder belastbare patiënt met co-morbiditeit. De MSR is voor mensen die een intensiever revalidatieprogramma aankunnen of revalidatiebehandeling nodig hebben.

In de regio Zuid-Holland Noord wordt CVA-revalidatie aangeboden door:

 • Basalt (MSR)
 • Alrijne Zorggroep, Neurologische revalidatie unit (GRZ)
 • Marente, van Wijckerslooth (GRZ)
 • Topaz, Revitel (GRZ)

Voor een kleine groep patiënten met een CVA draagt opname in een revalidatie-instelling niet bij aan verder herstel. Deze mensen worden vaak blijvend in een verpleeghuis opgenomen.

De revalidatie fase kan soms weken en soms enkele maanden duren. De revalidatie fase eindigt op het moment dat er nauwelijks meer herstel van functies optreedt.

 • Chronische fase 

Nadat duidelijk is of er blijvende beperkingen, stoornissen of handicaps zijn, treedt de chronische fase in. Blijvende gevolgen, zichtbaar voor omgeving of niet, zullen geaccepteerd moeten worden door de patiënt. In de chronische fase gaat het om acceptatie, verwerking, het leren omgaan met blijvende beperkingen, het voorkomen van een nieuw CVA en het ondersteunen van mantelzorg. In deze fase is de patiënt meestal thuis of woont op een afdeling in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Neuronet Zuid Holland Noord

Wat is NeuroNet?

Neuronet ZHN is een regionaal en multidisciplinair 1e lijns netwerk gericht op het verbeteren, stimuleren en borgen van multidisciplinaire, kwalitatief goed afgestemde, evidence based practise zorg voor eerstelijns patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Zuid Holland Noord. De zorg wordt aangeboden volgens de geldende richtlijnen en principes van value based health care en stepped care.

Waar vindt u Neuronet?

Zoekt u een gekwalificeerde fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist? 
Via deze link krijgt u zicht op de behandelaars bij u in de buurt.

Vragen? 

Stel uw vragen door een email te sturen naar: ZHN@neuronetwerk.nl

Wat is de Katwijkse ziekte (HCHWA-D)? 

Bij de Katwijkse Ziekte wordt door een gendefect een eiwit amyloïd aangemaakt. Dit stapelt zich vervolgens op in de bloedvaten van de hersenen waardoor hersenbloedingen ontstaan. Die kunnen zich al op relatief jonge leeftijd (45-60 jaar) voordoen. De officiële naam van de Katwijkse Ziekte is HCHWA-D: Heriditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch Type.

HCHWA-D is erfelijk, met een overdraagbaarheidskans van minimaal 50% als één ouder drager is en 75% als beide ouders drager zijn. Het LUMC doet nog onderzoek naar het exacte aantal patiënten, er zijn al honderden dragers van het gendefect geregistreerd. Verreweg de grootste groep woont in de regio Katwijk. Eén op de drie mensen met de Katwijkse Ziekte overlijdt aan de gevolgen van de eerste grote hersenbloeding. Er is nog geen geneesmiddel.

Expertiseteam

Om de zorg voor patiënten met de Katwijkse Ziekte en hun omgeving zo optimaal mogelijk te maken is er binnen Marente een expertise team Katwijkse ziekte opgericht. Er is ook een netwerk opgezet waarin verschillende zorgverleners en organisaties (zoals het LUMC (CHA-Poli) en Marente) deelnemen die zich richten op de Katwijkse ziekte. Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen deze organisaties.

Meer informatie?

Meer informatie over de Katwijkse ziekte vindt u op de website van het LUMC en Marente.

Klik hier om naar boven te gaan