Feature Image

Methodiek klantreis dementie

De methode van de klantreis dementie wordt als hulpmiddel ingezet om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. 

In de regio Zuid-Holland Noord vinden we het belangrijk dat de zorg en ondersteuning van mensen met dementie in de verschillende fasen (niet-pluis fase tot overlijden / nazorg) goed op elkaar aansluit en zich richt op wat mensen nodig hebben. Gecoördineerde samenwerking tussen alle (in)formele hulpverleners is hierbij van groot belang.

Methode

De methode van de klantreis dementie wordt hierbij als hulpmiddel ingezet om zo de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. De ervaringen van inwoners met dementie en de mantelzorgers zijn hierbij leidend. De “reis” is het traject dat mensen met dementie en mantelzorgers doorlopen op weg naar de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Door dit traject vanuit de beleving van deze mensen te doorlopen, wordt zichtbaar welke gebeurtenissen plaatsvinden en welke emoties dit oproept bij verschillende mensen. De ervaring leert dat deze aanpak een nieuwe kijk biedt, die vanuit het eigen perspectief niet altijd gezien wordt.

De reis gaat over de grenzen van organisaties heen. Een divers gezelschap is daarom nodig om gaandeweg de reis de stappen te analyseren en beelden compleet te maken. De beleving van een betrokkene is gebaseerd op feiten, emoties en eigen kennis, ervaringen en vaardigheden.

Stappen tot verbetering van de ervaringen

Om te komen tot verbetering worden doorgaans de volgende stappen doorlopen:

  1. In gesprek met mensen met dementie en mantelzorgers over hun ervaringen
  2. De ervaringen delen met professionals die betrokken zijn bij dementiezorg en ondersteuning
  3. De perspectieven van professionals toevoegen aan de “reis” van mensen met dementie en mantelzorgers
  4. Samen kijken waar verbeterkansen liggen op de onderdelen die als aandachtspunten naar voren kwamen
  5. Verbeterplannen uitvoeren
  6. Testen of de verbetering bijdraagt aan een betere ervaring en zo nodig bijstellen

Ervaringen in de regio

Inmiddels is op diverse plekken in de regio de klantreis ingezet als methode om zorg en ondersteuning te verbeteren. De klantreis en de verbeterplannen bevinden zich in verschillende fases.

  • In Alphen aan den Rijn is in 2020 in samenwerking met de gemeente, de Hogeschool Leiden en TOMindebuurt de klantreis dementie gestart. De gesprekken met inwoners leidden tot aandachtspunten die opgepakt zijn. Twee belangrijke resultaten zijn de wegwijzer voor mensen met dementie en de routekaart voor professionals.
  • In Leiden is in 2021 in samenwerking met de gemeente de klantreis gestart. De focus lag hier op het thema communicatie rondom dementie. De ervaringen van inwoners met dementie en hun mantelzorgers zijn gedeeld met professionals en vrijwilligers betrokken bij dementiezorg – en ondersteuning in Leiden.
  • In de regio zijn we eind 2021 / begin 2022 in samenwerking met ActiViteMarente en Topaz in gesprek gegaan met jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. We wilden weten hoe zij de zorg en ondersteuning in onze regio ervaren. Dit heeft geleid tot een klantreis van vier verschillende persona’s. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er verschillende verbeteracties in gang gezet. Er zijn bijvoorbeeld verschillende nieuwe voorlichtingsmaterialen voor jonge mensen met dementie ontwikkeld, die aansluiten bij de gesignaleerde behoeften.
  • In 2023 is een klantreis gericht op mensen met dementie en migratieachtergrond, én hun mantelzorgers, gestart. De gesprekken als onderdeel van dit onderzoek worden in 2024 voortgezet. Eind van dit kalenderjaar worden de eerste resultaten verwacht.