Feature Image

Continuïteitsbezoek in de palliatieve fase

Om de continuïteit van zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekte en hun naasten te versterken, kan een continuiteïtsbezoek aangevraagd worden. Het gaat hierbij met name om mensen die (nog) geen lichamelijke zorgvraag hadden en waar dus geen reguliere thuiszorg voor wordt aangevraagd.

Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte worden, als zij weer thuis zijn uit het ziekenhuis, geconfronteerd met allerlei praktische, lichamelijke en emotionele veranderingen. Dit geldt ook voor de naasten van deze groep patiënten. Ook leert de ervaring dat de wijkverpleging vaak te laat wordt ingezet in de palliatieve fase.

Doel
Het doel van het continuïteitsbezoek in de palliatieve fase is het bieden van (verpleegkundige) ondersteuning en continuïteit van zorg aan patiënten en hun naasten in de palliatieve fase. De zorg is gericht op het tijdig signaleren en opvangen van problemen die samenhangen met de palliatieve fase, voortgang van de ziekte en/of de palliatieve behandeling. Continuïteitsbezoeken dragen bij aan proactieve zorgplanning.

Doelgroep
De continuiteïtsbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich in de palliatieve fase van hun ziekte bevinden. Markering geschiedt door de surprise question: “zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen één jaar komt te overlijden?”

Model en bijlagen
Het is aan thuiszorgorganisaties zelf hoe zij de continuïteitsbezoeken organiseren. Het Model Continuïteitsbezoeken biedt hiervoor een leidraad. 

Bijlage 1 De Leidse gesprekshulp

Bijlage 2 Folder voor patiënten

Bijlage 3 Factsheet voor verwijzers

Bijlage 4 Rapportageformulier