Doel

Mensen met dementie hebben steeds meer hulp nodig, van naasten maar ook van hulpverleners. Elke zorgverlener operereert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, er is geen hoofdbehandelaar. Juist daarom zijn onderlinge afspraken over de taken en de informatie-uitwisseling belangrijk.

Doel van het netwerk Dementie

Het dementienetwerk is een open netwerk van zorgverleners in de regio en stimuleert samenwerking tussen de partijen. Het netwerk streeft ernaar om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met de gewenste zorg en (professionele) ondersteuning. Dit vraagt om goede samenwerkingsafspraken, vanaf de eerste tekenen (vroegsignalering) tot opname in een verpleeghuis of overlijden. Er is niet alleen aandacht voor de zieke, maar ook voor zijn of haar naasten. De landelijke zorgstandaard dementie is daarbij leidend.

Financiering

De activiteiten van het netwerk Dementie en de programmaleider worden betaald vanuit de beleidsregel dementie van de NZa.

© 2013 Transmuralis