Mensen met dementie hebben steeds meer hulp nodig van familieleden, vrijwilligers en professionals. Voor zowel mensen met dementie zelf als hun omgeving is het belangrijk dat vanaf de eerste dementieverschijnselen tot en met overlijden en nazorg de zorg en ondersteuning goed aansluit. Daarbij zijn altijd de wensen en behoeften van de persoon met dementie zelf en de ondersteuning van haar of zijn omgeving het uitgangspunt.

Samenwerking in dementiezorg is hierbij noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Het netwerk geeft de samenwerking in de regio Zuid-Holland Noord vorm vanuit eenheid, verantwoordelijkheid en transparantie en is gericht op:

 • het verbeteren van de verbinding tussen relevante actoren in de keten dementiezorg
 • het oplossen van knelpunten in de zorg vanuit het perspectief van de cliënt (en omgeving) en zorgverlener
 • het borgen van innovaties die een structurele bijdrage aan kwaliteit leveren
 • kwaliteitsverbetering en de monitoring van de effecten van interventies

Doelen van het netwerk Dementie

Het dementienetwerk is een netwerk van zorgorganisaties en kennisinstellingen in de regio en stimuleert samenwerking tussen de partijen. In het meerjarenplan 2019-2021 zijn de volgende doelen voor het netwerk dementie vastgelegd:

 • regiobrede kwaliteitsverbetering
 • verstevigen verbinding zorg met welzijn
 • vergroten eenduidige communicatie over casemanagement dementie
 • verbeteren afstemming regionale productie
 • versterken dementievriendelijkheid van de regio
 • monitoring
 • passende netwerkstructuur en organisatie

De landelijke zorgstandaard dementie is hierbij leidend.

Op verschillende niveaus werken wij samen aan betere dementiezorg: landelijk, regionaal, subregionaal, en lokaal.

Het jaarplan 2021 van het dementienetwerk van Transmuralis is hier terug te vinden.