Visie CVA-netwerk

In het CVA-netwerk ZHN werken zorgpartners optimaal samen om de CVA-patiënt de noodzakelijke snelle, adequate en multidisciplinaire zorg te kunnen bieden. De CVA-patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener, zowel in de acute, als in de revalidatie en de chronische fase, waarbij de schakels in de zorgketen naadloos op elkaar aansluiten.

Uitgangspunten

  • De CVA-patiënt staat centraal, de zorgvraag en de wensen van de patiënt daaromheen zijn leidend
  • De CVA- patiënt wordt actief betrokken bij het netwerk
  • Zorg wordt geleverd volgens de zorgstandaard CVA

Kernwaarden

  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Transparantie
  • Proactief: Bij het signaleren van knelpunten worden deze binnen de keten neergelegd en wordt proactief naar een oplossing gezocht

 Speerpunten

  • Bijdragen aan betere doorstroom in de CVA-keten door toepassing van principes van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’;
  • Verbeteren en borgen van de kwaliteit van de CVA-keten door het versterken van samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en professionals;
  • Doorontwikkelen van een passende netwerkstructuur en –organisatie met betere zichtbaarheid en communicatie naar de CVA-patiënt en professional op de werkvloer.

Hier vind u het jaarplan 2021 van het CVA-netwerk Transmuralis.